Back

Programming Laboratory Management System

ระบบจัดการโปรแกรมมิ่งแล็บ

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบจัดการโปรแกรมมิ่งแล็บ

Details

This project is designed with the objective of developing and enhancing the Programming Laboratory Management System. The motivation arises from the fact that the current website operates on an outdated platform and lacks continual development, making it insufficient in meeting the current needs of users. Due to these reasons, the team has decided to refurbish the existing website, making it more contemporary and better tailored to the needs of users including both teachers and students. New features will also be added to further meet user demands.
In the development process, the website's entire frontend UI has been redesigned using React. The design is divided into two main segments: one for students and another for teachers. The backend will continue to use the existing CodeIgniter Framework and MySQL Database but will undergo some adjustments. Additionally, new functionalities will be integrated into the website's system to improve its capabilities.

Objective

ปัจจุบันเว็บไซต์ Programming Laboratory Management System เป็นช่องทางการใช้งานในการเรียนการสอน Lab วิชา Programming เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนและทำ Lab ของนักศึกษาได้ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานของอาจารย์ผู้สอนง่ายขึ้น ดังนั้นเว็บไซต์จึงต้องสามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่ผู้ใช้ได้ 
เว็บไซต์ที่ใช้งานในปัจจุบันถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และไม่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบต่าง ๆ ทำให้ระบบบางอย่างมีความล้าสมัย บางอย่างใช้งานยาก ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ และส่งผลให้การ ทำงานของนักศึกษาและอาจารย์เป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่น 
คณะผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงงาน “ระบบจัดการโปรแกรมมิ่งแลป (Programming Laboratory Management System)” เพื่อมาแก้ปัญหาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ มีความทันสมัย น่าใช้งาน รวมถึงปรับปรุงและเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งสองฝั่งได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและทำงานต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

Project Members

ชาญวนิษฐ์ นุชอยู่
CHANWANIT NUCHYOO

#นักศึกษา

Member
ชรินดา สนธิดี
CHARINDA SONTHIDEE

#นักศึกษา

Member
ชนสรณ์ จึงมาริศกุล
CHANASORN CHUNGMARISAKUL

#นักศึกษา

Member
คณัฐ ตังติสานนท์
Kanut Tangtisanon

#อาจารย์

Advisor
เกียรติณรงค์ ทองประเสริฐ
Kiatnarong Tongprasert

#อาจารย์

Co-advisor

Vote for this Innovation!

Loading...