กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

DEVELOPMENT OF BAGGED RICE PACKAGING FOR LARGE-SCALE RICE FARMING, MOO 5, KLUNG NIYOM YATRA SUBDISTRICT, BANG BO DISTRICT, SAMUT PRAKAN

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5  ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5และกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลคือคุณภาพและปริมาณจากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 จำนวน 50 คน และกลุ่มผู้บริโภคจำนวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่าเดิมผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มยังขาดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคและการใช้สี ลวดลาย และรูปแบบในบรรจุภัณฑ์ไม่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงและมีกระบวนการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงกลุ่มแปลงข้าวหมู่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และรูปแบบในบรรจุภัณฑ์ไม่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงและมีกระบวนการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงกลุ่มแปลงข้าวหมู่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีการออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นการสร้างความน่าเชื่อ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงความโดดเด่นของตราสินสินค้าที่เห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า

วัตถุประสงค์

      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้องต่อความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร มุ่งหวังให้เกิดการสร้ามูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน จากข้อมูลปี 2563 รัฐบาลให้ความความสำคัญกับการขับเคลื่อนการตลาดของสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชตลาด” (กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2564) ซึ่งปัจจุบันกรมการส่งเสริมสหกรได้มีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีการกำหนดราคาที่เหมาะสม มีการเพิ่มส่งทางการจัดจำหน่ายและมีการส่งเสริมการขายให้เข้าถึงลูกค้า สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันและกันเพิ่มขึ้น (กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร,กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์,2566)  ซึ่งรูปแบบการพัฒนาเกษตรในปัจจุบันมีหลายแนวทาง เช่น การพัฒนาที่เป็นตัวผลผลิต การพัฒนาโดยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ทุกแนวทางมีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างรายได้และสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร (พัทธย์มล สื่อสวัสดิ์วณิชย์,2558) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา จังหวัดสมุทรปราการมีสมาชิกจำนวน 50 รายพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,249 ไร่ อยู่ในเขตชลประทานมีแหล่งน้ำจากคลองพญานาคราชใช้ในการส่งเสริมการปลูกข้าว เกษตรกรได้รับมาตรฐานการผลิต (ใบ Q) และเกษตรกรเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ายโดยเชื่อมโยงกับศพก.หลักในทุกมิติการส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานอำเภอบางบ่อ, 2566) 
โดยการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดทำโครงงาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาวิจัยนี้มีกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์ยังขาดความน่าสนใจ ความน่าดึงดูดต่อผู้บริโภคและไม่เป็นที่จดจำในท้องตลาดแนวทางการพัฒนาคือร่วมกันออกแบบตราสินค้ากับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่และสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ ยกระดับสินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่หมู่ 5 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการให้มีมูลค่าเพิ่มของกลุ่มต่อไป

ผู้จัดทำ

จันสุดา คนตรง
CHANSUDA KHONTRONG

#นักศึกษา

สมาชิก
สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
Suneeporn Suwanmaneepong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด