กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกดักแด้

PUPA Sausage products

@วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกดักแด้

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกดักแด้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนผสมระหว่างหนอนไหมผง (ดักแด้ไหม) และเนื้อหมู ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานโปรตีนจากแมลงได้ง่ายขึ้น โดยพัฒนาจากดักแด้ไหมที่เป็นเป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานโปรตีนทางเลือก เช่น โปรตีนจากแมลงซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภค การนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้สามารถทางเพิ่มเลือกให้กับผู้บริโภค และมีศักยภาพการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในท้องตลาด และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกดักแด้เป็นการวิจัยที่มีความสำคัญในการนำเสนอแหล่งโปรตีนทางเลือกจากแมลงซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการผสมผสานระหว่างดักแด้ไหมผงกับเนื้อหมู ซึ่งดักแด้ที่ใช้ในการทดลองได้จากแหล่งวัตถุดิบในชุมชนจึงสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้ง่าย โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผลิตภัณฑ์นี้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด และปลอดภัยในการบริโภค การวิจัยนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคโปรตีนจากแหล่งใหม่ๆ แต่ยังสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้จัดทำ

ภานุพงษ์ สิงห์วิบูลย์
PANUPONG SINGVHIBOON

#นักศึกษา

สมาชิก
จีรภัทร บุษบรรณ
JERAPHAT BUSSABAN

#นักศึกษา

สมาชิก
พรชิตา บุญนาค
PORNCHITA BOONNARK

#นักศึกษา

สมาชิก
โชษณ ศรีเกตุ
CHODSANA SRIKATE

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
พัชราภรณ์ นาคเทวัญ

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด