กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

หุ่นจำลองเด็กสำหรับฝึกฟังเสียงหายใจของนักศึกษาพยาบาล

A child model for nursing students' practice of listening to the breathing sounds

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
หุ่นจำลองเด็กสำหรับฝึกฟังเสียงหายใจของนักศึกษาพยาบาล

รายละเอียด

หนึ่งในทักษะที่สำคัญในการตรวจคนไข้ของนักศึกษาพยาบาลคือการฟังเสียงการหายใจของเด็ก ก่อนหน้านี้ การเรียนรู้ทักษะนี้จำเป็นต้องมี SimBaby ซึ่งไม่เพียงพอ ทำให้นักศึกษาพยาบาลขาดความชำนาญ ดังนั้น CHIld Model (CHIM) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเลียนแบบเสียงการหายใจ จึงถูกประดิษฐ์ขึ้นจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagné เพื่อแก้ปัญหาความไม่เพียงพอนี้ บทความนี้รายงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ CHIM ซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรม และผลกระทบต่อทักษะการตรวจลมหายใจและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ขั้นแรก CHIM ได้รับการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยมีคุณภาพดีและมีความพึงพอใจสูงสุดในการใช้งานจริง ประการที่สอง CHIM ได้รับการประเมินทักษะการตรวจคนไข้และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาลน้อยสี่สิบสี่คนเข้าร่วม ต่อไปนักศึกษาพยาบาลถูกสุ่มแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้นทั้งสองกลุ่มได้รับการสอนเหมือนกันเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินหายใจกับ SimBaby ยกเว้นกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกกับ CHIM จากนั้นจึงตรวจสอบทักษะการฟังของทั้งสองกลุ่มและความพึงพอใจในกลุ่มทดลอง สุดท้าย การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าหลังจากใช้การแทรกแซง การเรียนรู้ด้วย CHIM ดีกว่าไม่มี โดยมีระดับความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ตั้งใจไว้ CHIM สามารถช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความชำนาญของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลทั้งหมดที่ได้จากงานวิจัยนี้ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากนี้ผลด้านความพึงพอใจได้ถูกนำไปใช้ปรับปรุง CHIM รุ่นใหม่ (version 2) ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมซึ่งหุ่นรุ่นใหม่นี้ได้ยื่นขออนุสิทธฺบัตรเรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์

    ทักษะการฟังเสียงหายใจเด็กเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาล เป็นไปได้ยากที่จะให้นักศึกษาพยาบาลฝึกทักษะนี้กับเด็กหรือผู้ป่วยเด็กโดยตรงเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้เพราะทักษณะนี้จำเป็นต้องอาศํยประสบการณ์และความชำนาญเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาโรงเรียนการพยาบาลแห่งหนึ่งใช้หุ่นซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศราคาประมาณตัวละ 5 ล้านบาทช่วยในการฝึกทักษะนี้ให้กับนศ. เมื่อเกิดความชำนาญในระดับหนึ่งแล้วจึงจะให้ได้เจอกับผู้ป่วยเด็กตัวจริง เนื่องจากหุ่นมีราคาแพงงานวิจัยนี้จึงได้ประดิษฐ์หุ่นที่ช่วยในการเรียนการสอนนี้ โดยหุ่นสามารถเลียนเสียงหายใจเด็กได้ถึง 6 เสียง สอดคล้องกับบทเรียนของนักศึกษาที่จำเป็นต้องเรียนรู้ หลังจากการนำไปทดลองใช้จริงกับนศ.พยาบาลพบว่าห่นจำลองเด็กนี้ช่วยเพิ่มทักษะดังกล่าวให้แก่นศ.พยาบาลได้เป็นอย่างดีมาก นอกจากนี้นศ.ยังมีความพึงพอใจในการใช้งานหุ่นนี้ในระดับสูงสุด 

    หุ่นนี้อาจไม่สามารถเทียบหุ่นต้นจากต่างประเทศได้ในบางฟังก์ชันการใช้งาน  แต่เนื่องจากหุ่นต้นแบบมีราคาเพียง 20000 บาทเมื่อเทียบกับหุ่นจากต่างประเทศราคา 5 ล้านบาท หุ่นนี้จึงมีราคาถูกกว่ามาก จึงสามารถประดิษฐ์ได้จำนวนมากให้นักศึกษาได้ใช้กันทีละหลายๆคน ไม่จำเป็นต้องรอคิวใช้งานหุ่นจากตปท.อย่างที่แล้วมา เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้นศ.อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้หุ่นที่ประดิษฐ์ขึ้นยังบำรุงรักษาง่ายอีกด้วย

ผู้จัดทำ

จตุพร ทองศรี
Jatuporn Thongsri

#อาจารย์

สมาชิก
คมกฤษ จักษุคำ
KOMGRIT JAKSUKAM

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด