กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

Medical Disease Diagnosis using Artificial Intelligence

@คณะวิทยาศาสตร์

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

รายละเอียด

งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลชลบุรี เป็นการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ ได้แก่ โรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคอัลไซเมอร์ และโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก โดยข้อมูลที่นำมาพิจารณาในการฝึกสอนปัญญาประดิษฐ์ เป็นข้อมูลรูปภาพ MRI Scan และ CT Scan และภาพเคลื่อนไหวจากกล้องออโตสโคป โดยในขณะนี้ความแม่นยำของการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ มีมากกว่า 80% และทีมวิจัยกำลังพัฒนาให้มีความแม่นยำที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์

บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาของคนไข้ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งแพทย์ที่ไม่มีประสบการณ์มากพอ อาจมีการวินิจฉัยที่ผิดพลาดได้ในบางกรณี งานวิจัยนี้จึงต้องการสร้างปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคอัลไซเมอร์ และโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยวินิจฉัยในเบื้องต้นได้

ผู้จัดทำ

อัคเดช อุดมชัยพร
Akadej Udomchaiporn

#อาจารย์

สมาชิก
วีรภัทร เหรียญประเสริฐ
VEERAPHAT REANPRASERT

#นักศึกษา

สมาชิก
วรภัทร อัศวธงชัย
VORAPHAT ASAWATHONGCHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
ถิรวิช ภิญโญยาง
THIRAVIT PHINYOYANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนภัทร จงอุดมทรัพย์
THANAPAT JONG-UDOMSUB

#นักศึกษา

สมาชิก
รวิสุต ศิริเลิศพานิช
RAVISUT SIRILERTPANICH

#นักศึกษา

สมาชิก
นพวิทย์ ศรีภูงา
NOPAVIT SRIPHOONGA

#นักศึกษา

สมาชิก
ธวิชญ์ ตรีพุทธรัตน์
TAWIT TREPUTHARAT

#นักศึกษา

สมาชิก
เทพทิพย์ทอง ชลากรทรัพย์รดา
THEPTHIPTHONG CHALAKORNSUPRADA

#นักศึกษา

สมาชิก
ญาณวุฒิ วงษ์ขจร
YANAWUT WONGKAJORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนภัทร ผดุงวิจิตรชัย
TANAPAT PHADUNGWIJITCHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
อรรคพัชร์ ธัชมงคล
AKKAPATCH THOUCHAMONGKOL

#นักศึกษา

สมาชิก
กษิดิศ ทิพยวัฒน์
KASIDIT TIPAYAWATN

#นักศึกษา

สมาชิก
ทองฉัตร แสงสุวรรณ
THONGCHAT SANGSUWAN

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด