กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การปรับปรุง และวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์

IMPROVEMENT ANDANALYSIS OF AUTOMOBILE PARTS INSPECTION PROCESSES

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การปรับปรุง และวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์

รายละเอียด

เนื่องจากข้อเสนอแนะของทางลูกค้าที่ใช้รถบรรทุก เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการการตรวจสอบรถบรรทุกจึงต้องการทำการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยจะเน้นไปที่เอกสารการตรวจสอบที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนรถบรรทุก เอกสารการตรวจสอบอันเดิมมีหัวข้อการตรวจสอบที่ต้องทำการตรวจสอบไม่คลอบคลุมทั้งหมดของชิ้นส่วนของรถบรรทุกจึงต้องทำการปรับปรุงโดยการเพิ่มหัวข้อการตรวจสอบให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นและคลอบคลุมชิ้นส่วนรถบรรทุกทั้งหมด และทำการลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบจากเดิมที่มีการใช้เวลาเกินเวลาที่ตั้งไว้จนอาจทำให้เกิดการตรวจสอบผิดพลาด โดยการจัดขั้นตอนการเดินตรวจสอบใหม่ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น จากนั้นทำการจับเวลาก่อนและหลังทำการปรับปรุงหลังจากการปรับปรุงแล้วเวลาที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเนื่องจากหัวข้อการตรวจสอบมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น จะทำการเก็บข้อมูลการตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งพบว่าหลังจากการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบแล้วสามารถพบปัญหาได้มากยิ่งขึ้นเพราะความละเอียดของหัวข้อการตรวจสอบที่คลอบคลุมกับชิ้นส่วนรถบรรทุกทัั้หมด และยังสามารถแก้ไขข้อเสนอแนะจากทางลูกค้าได้เนื่องจากไม่พบปัญหาที่หลุดไปสู่ลูกค้า สามารถเพิ่มคุณค่าและความเชื่อมั่นให้กับบริษัทได้

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันอุสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและขับเคลื่อนศรษฐกิจในระบบอุสาหกรรมภายในประเทศให้เดินหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มุ่งสู่ระดับสากล บริษัทไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จํากัดต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนากระบวนการการตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ จากข้อเสนอแนะของทางลูกค้าของยูดีทรัคส์ และทางแผนกไฟนอล โพดักส์ ออดิท ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนของรถยนต์จากการใช้งานจริงจากทางลูกค้าของยูดีทรัคส์เมื่อใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่งพบว่าเกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนของรถยนต์  และอีกหนึ่งปัจจัยคือทางแผนกไฟนอล โพดักส์ ออดิทที่มีหน้าที่ทำการสุ่มตรวจรถยูดีทรัคส์หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการการผลิตโดยจะตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งที่เป็นชิ้นส่วนของรถยูดีทรัคส์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ตรวจช่วงล่างของรถยูดีทรัคส์ก่อนที่จะนำไปทดลองขับในระยะทาง 50 กิโลเมตร และตรวจสอบอีกครั้งทั้งหมดหลังจากทำการทดลองวิ่งในระยะทาง 50 กิโลเมตร ซึ่งพบว่าเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกระบวนการการตรวจสอบ เนื่องจากทางผู้ตรวจสอบในแผนก Production Quality นั้นทำการตรวจพบไม่เจอปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดจากทักษะความสามารถส่วนตัวของผู้ตรวจสอบ หรืออาจจะเกิดจากเอกสารการตรวจสอบ (Check sheet)นั้นไม่ละเอียดและมีประสิทธิภาพพอในการตรวจสอบให้ครอบคลุม และเนื่องด้วยอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคือ เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์มีการใช้เวลาที่มากเกินเป้าหมายกำหนดจึงต้องทำการลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการก่อน จึงจะสามารถเพิ่มหัวข้อในเอกสารตรวจสอบให้มีความละเอียดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำ

ณัฐพงศ์ เกกีงาม
NATTAPONG KAKEENGAM

#นักศึกษา

สมาชิก
จตุพร ทองศรี
Jatuporn Thongsri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด