กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

หุ่นจําลองอัจฉริยะสําหรับฝึกฝนการทํา CPR

A Smart CPR Model for Training

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
หุ่นจําลองอัจฉริยะสําหรับฝึกฝนการทํา CPR

รายละเอียด

เนื่องด้วยชุดฝึกฝนการทํา CPR ที่มีฟังก์ชันการประเมินผลมีราคาสูง เพื่อให้สามารถเข้าถึงชุดฝึกฝนการทํา CPR ได้ทั่วถึง ในงานวิจัยจึงได้สร้างอุปกรณ์ประเมินผลแบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งที่สามารถนําไปติดตั้งกับหุ่นจําลองฝึกฝนการ CPR ที่ไม่มีอุปกรณ์ประเมินผลติดตั้งมาสําหรับหุ่นจําลองรุ่นเก่า รวมไปถึงรุ่นใหม่ที่ไม่มีอุปกรณ์ประเมินผล ตลอดจนพัฒนาเว็บแอพลิเคชันแพลตฟอร์มสําหรับแสดงผลการประเมินผลการฝึกฝนการทํา CPR ที่รองรับหลายระบบปฏิบัติการ และรองรับการแสดงผลจากอุปกรณ์ประเมินผลแบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งได้มากถึง 8 อุปกรณ์ รวมไปถึงรองรับการเข้าดู หน้าจอแสดงผลได้หลายผู้ใช้พร้อมกัน โดยอุปกรณ์ประเมินผลสร้างจากเซ็นเซอร์ระยะแบบแสง และ บอร์ดทดลองต้นทุนต่ํา ซึ่งถูกพัฒนาให้สามารถวัดระยะการกดและความเร็วในการกดที่เป็นไปตาม มาตรฐานและส่งไปแสดงผลบนหน้าเว็บ ผลการทดลองการออกแบบอุปกรณ์ประเมินผลและระบบแสดงผลให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ออกแบบ

วัตถุประสงค์

ประเทศไทยมีสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรภายในประเทศอยู่ในระดับต่ํา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชากรภายในประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงตะหนักถึงความไม่เพียงพอน้ี จึงมีความต้องการท่ีจะพัฒนาเพิ่มทักษะให้ ประชาชนทั่วไปมีทักษะทางการแพทย์พ้ืนฐานที่สามารถทําหน้าท่ีแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้ ในการนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงเล็งเห็นว่า การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation) หรือการทํา CPR เป็นทักษะที่บุคคลทั่วไปควรมี โดยปกติแล้วการทํา CPR จะต้องทํา อย่างถูกต้องเพื่อป้องไม่ให้เกิดความบาดเจ็บต่อผู้ป่วย และเพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ป่วย การทํา CPR จึงต้องได้รับฝึกฝนให้ลงแรงในตําแหน่งที่ถูกต้องบนตัวผู้ป่วย รวมไปถึงอัตราการปั้มและความลึกที่กดลง ไปยังตัวผู้ป่วยที่แม่นยําด้วย อย่างไรก็ตามชุดฝึกฝนการทํา CPR มีราคาสูง รวมทั้งการฝึกฝนยังคงต้อง อาศัยอาจารย์ผู้สอนในการแนะนําและประเมินผู้ฝึกให้สามารถปฏิบัติได้ตามการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Learning) กระนั้นจํานวนอาจารย์ผู้สอนมีจํากัดจึงทําให้การจัดการฝึกฝนทําได้ในวง แคบ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูงจึงขอเสนอโครงการสร้างหุ่นจําลอง CPR ต้นทุนต่ําที่สามารถฝึกฝน การทํา CPR ได้ด้วยตนเองเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการฝึกฝน โครงการน้ีจะเป็นการร่วมมือ กับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเพื่อพัฒนาหุ่นจําลองอัจฉริยะ ในการนี้ทางวิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูงจะเป็นผู้สร้างหุ่นจําลองอัจฉริยะ และ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะเป็นผู้ทดลองใช้และตรวจสอบมาตรฐานพร้อมทั้งให้ผลตอบรับย้อนกลับเพื่อปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น

ผู้จัดทำ

อนันตา สินไชย
Ananta Sinchai

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด