กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการเสนอแนะออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดไผ่หลิ่ว พระครูวิเชียรสรคุณ (หลวงพ่อเพ็ชร์ วชิรมโน) อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

Interior Environmental Design Proposal, Pai Liew Temple Community Museum, Phrakhru Wichiansorakhun (Luang Por Petch Wachiramano), Donphut District, Saraburi Province

@คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
โครงการเสนอแนะออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดไผ่หลิ่ว พระครูวิเชียรสรคุณ (หลวงพ่อเพ็ชร์ วชิรมโน) อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอแนะออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดไผ่หลิ่ว พระครูวิเชียรสรคุณ (หลวงพ่อเพ็ชร์ วชิรมโน) อำเภอดอนพุด จังหวัด สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้1) เพื่อตอบสนองความต้องการของวัดไผ่หลิ่ว ตำบลไผ่ หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรีและชุมชนที่ต้องการให้มีแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ทั้งให้คนภายใน และภายนอก ได้เข้ามาศึกษาความเป็นมาของชุมชน 2) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ของชุมชม นำมาจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี บุคคล สำคัญของชุมชนหมู่บ้านไผ่หลิ่ว 3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแผนพัฒนาชาติของจังหวัด สระบุรี ที่จะช่วยส่งเสริมให้อำเภอดอนพุดเป็นที่รู้จัก และเป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ให้กับชุมชน และ 4) เพื่อเป็นสถานที่ในการเผยแพร่ข้อมูล เป็นศูนย์รวมด้านการให้ความรู้ด้านพุทธวิถี 
การอยู่ร่วมกันของชุมชนและพระพุทธศาสนาในอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีวิธีการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ ดังนี้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศึกษาพฤติกรรมผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ วิเคราะห์ที่ตั้งของโครงการ วิเคราะห์โครงการโดยรอบเพื่อทำกรณีศึกษา  จนกระทั่งความสัมพันธ์เชื่องโยงของพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ได้นำเสนอ โดยการสร้างบรรยากาศที่สื่อสาร ผ่านทางสถาปัตยกรรม ที่เกิดจากการตีความจากสถาปัตยกรรมเดิมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ หมู่บ้าน และวัดไผ่หลิ่ว นำมาเสนอในรูปแบบที่มีความสอดคล้องกับวิธีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยจัดทำ
ผลงานด้วยภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sketchup Enscape AutoCAD Photoshop  รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ โดยรูปแบบการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดไผ่หลิ่ว  พระครูวิเชียรสรคุณ (หลวงพ่อเพ็ชร์ วชิรมโน) สามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม  นำเสนอและผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์

 วัดไผ่หลิ่ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่สำคัญประจำอำเภอดอนพุดมา อย่างยาวนานเป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในพื้นที่ในอดีตเกือบครบทุกด้านทั้งเป็น โรงเรียนสถานศึกษาสำหรับพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส เป็นที่รักษาพยาบาลแผนปัจจุบันและแผน โบราณ โดยมีหลวงพ่อพระครูวิเชียรสรคุณ หรือหลวงพ่อเพ็ชร์ วชิรมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่หลิ่ว  รูปที่ 9 ซึ่งเป็นพระเถระที่มีความสำคัญต่อหมู่บ้านไผ่หลิ่ว และมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพยอมรับของ จังหวัดสระบุรี ด้วยเป็นพระที่เคร่งในวัตรปฏิบัติ ให้การช่วยเหลือสาธารณะสงเคราะห์แก่สังคม เป็นที่ ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของคนในชุมชนและใกล้เคียง ทั้งทางด้านการรักษาสมุนไพร ด้าน วิชาวิทยาคม เมตตาค้าขายคงกระพันชาตรี และวิชาที่ทำให้หลวงพ่อเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ วิชาทำตะกรุดโทนใต้น้ำ และแหวนตะกร้อปราบอสรพิษ แหวนหัวนิลถอนพิษ ด้วยเหตุครอบครัวของ ท่านมีความเกี่ยวข้องกับตำนานยุคโจรเสือขาว เสือทองไบ โจรปล้นตลาดท่าเรือตามตำนาน และด้วย พื้นที่อำเภอดอนพุดเป็นที่ขึ้นชื่อของแหล่งงูเห่าที่โด่งดัง ด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงได้วิชาคงกระพันและ เมตตามาจากสายเสือที่สืบทอดมา และได้แสวงหาศึกษาวิชาอาคมจากพระเถราจารย์โด่งดังในยุคนั้น จึงได้วิชาแหวนป้องกันอสรพิษเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน จึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อเป็น พระที่ผู้คนในพื้นที่ให้ความเคารพมีลูกศิษย์จากต่างพื้นที่เป็นอย่างมาก นำมาสู่การเป็นศูนย์รวมความ ศรัทธา ทั้งเป็นพระนักสะสมผู้ริเริ่มให้รวบรวมของใช้ของเก่าต่าง ๆ ในชุมชนนำมาถวายแลกกับวัตถุ มงคลของท่านเพื่อทำพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบมา ด้วยการใช้หลักกุศโลบายและการเป็น หลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านต่าง ๆ ของท่าน จึงทำให้สามารถพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้มีความ เจริญรุ่งเรืองขึ้น สืบต่อเนื่องมากระทั่งท่านได้ถึงแก่มรณะภาพลงในวันที่ 6 มีนาคม 2565 สิริอายุรวม  90  พรรษา 70 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นท่านพระครูอาทรจริยานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไผ่หลิ่วรูปปัจจุบัน พร้อม ไวยาวัจกรคณะกรรมการและชาวบ้านชุมชนวัดไผ่หลิ่ว มีความต้องการเล่าเรื่องราวอดีตความเป็นมา ของชุมชนหมู่บ้านไผ่หลิ่ว และเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ เชิดชูเกียรติคุณของหลวงพ่อที่เป็นพระสงฆ์ ผู้มีคุณูปการณ์ต่อชุมชนจึงมีดำริให้สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนด้าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561-2565 ที่ได้นำเอายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่แผนพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ ตามแบบแผน SWOT ANALYSIS โดยได้อ้างอิงถึง จุดแข็ง (Strengths) ของจังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงธรรมชาติและเชิง วัฒนธรรม ประกอบกับจังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างแนวเขตเส้นทางพัฒนาภายใต้ความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ส่งผลให้ได้รับ การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งระบบถนนและรถไฟรางคู่ที่จะได้เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  และประเทศจีน จึงเป็นเหตุสำคัญที่ส่งผลให้จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่จะสามารถดึงความเจริญด้าน การค้าการผลิตการลงทุนและการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดได้ในอนาคต 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีแนวคิดเพื่อเสนอแนะออกแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดไผ่หลิ่ว พระ ครูวิเชียรสรคุณ (หลวงพ่อเพ็ชร์ วชิรมโน) ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เพื่อตอบสนอง ความต้องการของชุมชนวัดไผ่หลิ่ว ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมประวัติความเป็นมาของ พื้นที่และเผยแผ่เกียรติคุณ พุทธคุณ รวมถึงคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของหลวงพ่อพระครูวิเชียรสรคุณ  
(หลวงพ่อเพ็ชร์ วชิรมโน) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มายังในพื้นที่ โดยให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเผยแพร่และศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีพระพุทธศาสนากับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานเป็นสื่อ สำคัญในการเล่าเรื่องราว และเพื่อรองรับความเจริญของจังหวัดสระบุรีที่กำลังพัฒนาตามแบบแผนให้ 
เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

ผู้จัดทำ

วงศธร งางาม
WONGSATORN NGANGAM

#นักศึกษา

สมาชิก
ปิยะ ตันศิริ
Piya Tansiri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว
Pongthip Inkeaw

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด