กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

แอปพลิเคชันมือถือสำหรับช่วยในการวัดค่าพารามิเตอร์ของ Spinopelvic

Mobile Application for Assisting in Measurement of Spinopelvic Parameter

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
แอปพลิเคชันมือถือสำหรับช่วยในการวัดค่าพารามิเตอร์ของ Spinopelvic

รายละเอียด

โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม (Degenerative Lumbar Spondylolisthesis) เป็นภาวะที่กระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมสภาพและเคลื่อนออกจากตำแหน่ง ส่งผลให้เกิดความเจ็บปวด อ่อนแรง และชาในบริเวณหลังส่วนล่างและขา การผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbosacral Spine Fusion Surgery) เป็นวิธีการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมที่มีประสิทธิภาพ แต่จำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจของประสาทศัลยแพทย์ที่แม่นยำ การศึกษานี้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกภาพเอกซเรย์ของกระดูกสันหลังส่วนเอวและแสดงพารามิเตอร์ทางกระดูกสันหลัง (Spinopelvic Parameters) ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการผ่าตัดรักษาของประสาทศัลยแพทย์ การศึกษานี้ดำเนินการกับผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมจำนวน 100 ราย ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว ข้อมูลภาพเอกซเรย์ของกระดูกสันหลังส่วนเอวของผู้ป่วยถูกบันทึกโดยแอปพลิเคชัน จากนั้นแอปพลิเคชันจะวิเคราะห์ข้อมูลภาพเอกซเรย์และแสดงพารามิเตอร์ทางกระดูกสันหลังที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มุม Cobb ของกระดูกสันหลังส่วนเอว ระดับความสูงของกระดูกสันหลังส่วนเอว ระยะห่างระหว่างกระดูกสันหลังส่วนเอว และระยะห่างระหว่างกระดูกสันหลังส่วนเอวกับกระดูกเชิงกราน ผลการศึกษาพบว่าค่าพารามิเตอร์ทางกระดูกสันหลังของผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมก่อนและหลังการผ่าตัดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมีค่าพารามิเตอร์ทางกระดูกสันหลังที่ดีขึ้นกว่าก่อนการผ่าตัด การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันสามารถบันทึกภาพเอกซเรย์ของกระดูกสันหลังส่วนเอวและแสดงพารามิเตอร์ทางกระดูกสันหลังที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการผ่าตัดรักษาของประสาทศัลยแพทย์ได้ แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ประสาทศัลยแพทย์ตัดสินใจผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันมีการรักษาโรคหรืออาการผิดปกติของกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัด โดยความแม่นยำในการวัดค่าและระบุตำแหน่งการผ่าตัด ซึ่งต้องใช้ความสามารถของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การวินิจฉัยเป็นไปได้ช้า และผู้ที่สามารถสามารถวัดหาค่าได้นั้นมีจำนวนน้อย ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในด้านนี้น้อยกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงได้มีการนำการประมวลผลภาพ x-ray ของผู้เข้ารับการรักษาเพื่อกำหนดบริเวณของพื้นที่ในการผ่าตัดให้เล็กลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์ผู้วินิจฉัยและรักษา
	ซึ่งทางแพทย์ผู้วินิจฉัยได้เห็นถึงปัญหา เรื่องความแม่นยำ และความล่าช้า ในการวัดหาค่า parameter ของ spinopelvic ด้วยมือ ทางผู้จัดทำจึงนำปัญหาเหล่านี้ มาแก้ไขด้วยการใช้ Image Processing เพื่อนำภาพ x-ray มาวัดหาค่า parameter ช่วยทำให้เวลาที่ใช้การวัดด้วยมือนั้นน้อยลง

ผู้จัดทำ

อัฐกร เนียรภาค
ATAKORN NEANPAK

#นักศึกษา

สมาชิก
อธิวัฒน์ เนตรสุวรรณ
ATIWATH NATESUWAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิระ อับดุลลา
SIRA ABDULLA

#นักศึกษา

สมาชิก
บัณฑิต พัสยา
Bundit Pasaya

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด