Back

Healthcare Chatbot for slowing the Progression in Chronic Kidney Disease Stage 3 patients

แชทบอทด้านการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
แชทบอทด้านการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3

Details

In Thailand, each year witnesses a growing number of people afflicted by chronic kidney disease, with a troubling trend of increasing fatalities due to this ailment. The majority of patients fall into the third stage of chronic kidney disease, the stage at highest risk of progression to the final stage. As chronic kidney disease is incurable, the Ministry of Public Health has set a goal to delay kidney deterioration in stage 3 patients as part of the National 20-Year Strategy. Consequently, healthcare professionals must provide intensive care to slow kidney decline.

In response, researchers have developed a Healthcare Chatbot system aimed at offering guidance and information about chronic kidney disease to patients. This technology not only lightens the workload of healthcare personnel but also enhances patient care. The system is accessible via a mobile application on the Line platform, a popular choice in Thailand, compatible with both iOS and Android operating systems.

Objective

โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลกซึ่งเป็นภาวะที่คุกคามขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั่วโลกประมาณ 843.6 ล้านคนทั่วโลกต่อปี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่ 12 ที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงถึง 1.2 ล้านคนต่อปี สำหรับในประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่พบโรคนี้มากอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน ปัจจุบันพบว่าประชากรไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 ของประชากรหรือประมาณ 11.6 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2563 มีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไตเรื้อรังทั้งสิ้น 10,758 ราย ซึ่งโรคไตเรื้อรังแบ่งออกเป็น 5 ระยะ โดยแต่ละระยะขึ้นอยู่กับค่าอัตราการกรองของไตหรือ eGFR นอกจากนี้ พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาโรคไตเรื้อรังจนเข้าสู่โรคไตระยะสุดท้าย เนื่องจากโรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีเป้าหมายให้มีการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3
ดังนั้น ผู้วิจัย จึงนำเทคโนโลยี แชทบอท (Chatbot) ที่เป็นระบบการตอบกลับอัตโนมัติที่เสมือนการโต้ตอบกับมนุษย์ ปัจจุบันแชทบอทได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้สำหรับตอบคำถามต่าง ๆ โดยสามารถโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยม และทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจพัฒนาระบบ Healthcare Chatbot เพื่อนำเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังแก่ผู้ป่วย และช่วยเเบ่งเบาภาระหน้าที่ของบุคคลากรทางการเเพทย์ โดยทางผู้จัดทำได้เลือกพัฒนาระบบขึ้นบน Mobile Application ผ่าน Application Line ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึง และใช้งาน เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยนิยมใช้ในประเทศไทย และสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

Project Members

นัทธพงศ์ กลั่นสุวรรณ์
NATTAPONG KLANSUWAN

#นักศึกษา

Member
นพวิชญ์ สุทธิวิเชียรโชติ
NOPPAWIT SUTTHIWICHIENCHOT

#นักศึกษา

Member
พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส
Pattanapong Chantamit-O-Pas

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...