Back

Smart Electricity Meter

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Smart City
มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

Details

This project has been developed to address issues related to discrepancies in electricity consumption figures compared to actual usage. The causes may stem from electricity theft by malicious individuals, electrical leaks, or inadequate electricity supply due to inappropriate meter selection, particularly in areas related to life and property safety, such as instances of power outages and surges. These incidents can lead to electrical appliances suddenly stopping or operating inefficiently, resulting in damage, impact, and an undue burden on the public with excessively high fees, without reaping the benefits of efficient electricity usage.
Furthermore, this development aims to mitigate resource and energy losses due to the root cause. The creation of an intelligent electricity meter system capable of real-time monitoring and anomaly detection in electricity usage is proposed. It assists in analyzing usage patterns, guiding proper categorization of electricity meters, and suggesting solar panel utilization to reduce expenses. Additionally, the system supports remote access through a web application and notifies users through LINE Notify for added convenience and enhanced safety. This ensures users are informed of issues promptly, allowing relevant authorities to address and rectify them in a timely manner, reducing unnecessary fees and maximizing sustainable electricity resource utilization for the utmost benefit.

Objective

ปัจจุบันไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตประจำวันของผู้ใช้ทุกคน การมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงไม่เพียงแต่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทุกคนแล้วยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันการมีไฟฟ้าใช้ก็มาพร้อมกับค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้จะต้องชำระให้กับทางการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีการตรวจเช็คจากมิเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละหลังคาเรือนแล้วออกเป็นใบแจ้งค่าไฟฟ้าจัดส่งมา ตามที่อยู่หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเห็นได้ว่ากว่าที่ผู้ใช้จะทราบถึงหน่วยการใช้งาน ทั้งหมดก็เป็นตอนที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้านั้นถูกคำนวณออกมาแล้วตามรอบบิล นำมาซึ่งปัญหาเกี่ยวกับจำนวนหน่วย สาเหตุอาจมาจากการถูกขโมยไฟฟ้าใช้จากผู้ไม่หวังดี ไฟฟ้ารั่ว หรือปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานอันเนื่องมาจากการเลือกมิเตอร์ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคือการเกิดไฟตก ไฟกระชาก ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงาน อย่างกระทันหันหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เกิดความเสียหาย และในบางครั้งที่ผู้ใช้ เองนั้นหลงลืมที่จะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งานเสียเอง ส่งผลกระทบ ให้ผู้ใช้ต้องแบกรับภาระค่าธรรมเนียมที่สูงเกินความเป็นจริง โดยที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและพลังงานโดยใช่เหตุ การพัฒนาระบบ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สามารถแจ้งเตือนและตรวจสอบความผิดปกติของการใช้ ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์(Realtime) และช่วยวิเคราะห์การใช้งานเพื่อแนะนำการใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าให้ถูกประเภท และวิเคราะห์การใช้งานเพื่อแนะนำการเลือกใช้โซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และแจ้งเตือนไลน์โนติฟาย (LINE Notify) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงปัญหาและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า มาแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ลดภาระค่าธรรมเนียมที่ไม่สมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

Project Members

วาฟีดะฮ์ สุขวิเศษ
WAFIDAH SOOKWISES

#นักศึกษา

Member
ภูวดล สำราญจิตร
PHUWADOL SAMRANCHIT

#นักศึกษา

Member
วรางคณา กิ้มปาน
Warangkhana Kimpan

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...