Back

The Development of Print Media for the Public Relations Marketing Products of Chaokhun Farm By KMITL

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการตลาดของฟาร์มเจ้าคุณ BY KMITL

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการตลาดของฟาร์มเจ้าคุณ BY KMITL

Details

The objectives of this study are 1) To develop printed media to publicize marketing products of Chaokhun Farm By KMITL 2) To study opinions of ChaoKhun Farm By KMITL service users on printed media to publicize marketing products. 3) To compare general information about media opinions for product promotion and marketing. The sample group used in this research were 400 users of Chaokhun Farm By KMITL services. Data were collected by accidental sampling. Tools used in the research include printed media such as posters and questionnaires to evaluate opinions on printed media for product promotion and product marketing. Statistics used in data analysis are mean and standard deviation. Inferential statistics included independent sample t-tests and one-way analysis of variance F tests. From the results of evaluating the opinions of service users regarding printed media for public relations. The results of the study revealed that there was a high level of opinion towards the content (X = 3.98, S.D. = 0.87) Illustrations and background colors were high (X = 3.81, S.D. = 0.97) and characters were high (X = 3.80, S.D. = 0.87). By the factor of different genders, there are two different opinions about printed media: illustrations and background colors, and different letters. and age, educational level, occupation, and those who have received public relations information have an effect on opinions about printed media for publicizing products and marketing products in all 3 different aspects: content, color illustrations and background colors, and letters.

Objective

ในปัจจุบัน สื่อประชาสัมพันธ์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะนําไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร (อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และคณะ, 2556) การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงการเผยแพร่เรียกร้องความสนใจหรือสื่อสารไปยังผู้รับสารอย่างเดียวเท่านั้น จะต้องสังเกต รับฟัง ความต้องการของผู้ส่งสาร เพื่อออกแบบสื่อให้สอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพผู้ส่งสารหรือองค์กรจะต้องเลือกสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้มีความอย่างเหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารนั้น มีประสิทธิภาพในทางการประชาสัมพันธ์มากที่สุด (ชวนพิศ เที่ยวแสวง, 2566) โดยสื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ (Poster) คือ เครื่องมือทางการประชาสัมพันธ์ชิ้นหนึ่งที่มีข่าวสารและรายละเอียดเนื้อหา สามารถจัดทำรูปแบบ ขนาด สีสัน สวยงาม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และความต้องการในสินค้าบริการ (เรวดี ไวยวาสนา, 2565)
ฟาร์มเจ้าคุณ By KMITL ก่อตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เกิดจากองค์ความรู้ งานวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีองค์ความรู้และงานวิจัยจากอาจารย์และนักวิจัยรองรับ และมีส่วนรับในการส่งเสริมและสนับสนับสนุนนักศึกษา ตามวิสัยทัศน์ของตราสินค้าเพื่อให้สังคมได้รับสุขภาพที่ดี (จีรนันท์ เขิมขันธ์ และคณะ, 2565) โดยบริเวณฟาร์มเจ้าคุณ By KMITL จัดตั้งจุดแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าดังนี้ ปุ๋ยมูลช้าง ดินพลังไพร แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผักสลัด น้ำปลาร้าแบรนด์วังโอชา ข้าวอินทรีย์ ไข่เป็ด และไข่ไก่อารมณ์ดี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแนะนำโดยมีองค์ความรู้และงานวิจัยจากอาจารย์และนักวิจัยรองรับ จากการสังเกตปัญหาเบื้องต้นผู้ใช้บริการร้านค้าฟาร์มเจ้าคุณ By KMITL สินค้าทางการตลาดยังไม่เป็นที่รู้จัก และไม่ทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินค้า จัดจำหน่ายในปริมาณ และราคาสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร่ 
การทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จักสินค้ามากขึ้นสื่อสิ่งพิมพ์ถือเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นซึ่งมีหลายงานวิจัยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์แล้วทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจมาก เช่น งานวิจัยที่ผ่านมาของบุษยา หมีเงิน และ กุลกนิษฐ์ ทองเงา (2566) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาของสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบแผ่นพับ และโปสเตอร์ ผสมผสานร่วมกับ QR Code เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่ามีความเหมาะสม และมีความพึงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นบทความนี้จัดทำการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ผสมผสานร่วมกับ QR Code เพื่อให้ผู้ใช้บริการฟาร์มเจ้าคุณ By KMITL เกิดการรับรู้ข้อมูลสินค้าที่วางจำหน่าย ช่องทางติดต่อสอบถามสินค้า และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าทางการตลาดจากสื่อประชาสัมพันธ์

Project Members

อัญชิษา ทุมทัดทราย
AUNCHISA THUMTHATSAI

#นักศึกษา

Member
จีรนันท์ เขิมขันธ์
Jeeranun Khermkhan

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...