Back

Modified Electric Motorcycle

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

Details

Electric motorcycle modification project This project will focus on converting a combustion engine motorcycle into a 100 percent electric motorcycle. The first part will cover the modification of an electric motorcycle by planning the installation and designing the electrical system. BLDC 3000w motor installation system with the controller box being a far driver ND 72360 box and having Battery Lithium NMC 72V 43Ah as a supply source for the electric motorcycle modified to drive. The second part will discuss the performance trials of modified electric motorcycles. Using the Dyno test program that we have created with the following hardware: ESP32 is an Omron e3z-r61 processor, is a sensor for measuring revolutions, Hall split core current sensor is a measure of current flowing from the battery and has Hall. The voltage sensor is a voltage measurement device for testing vehicle performance. And in the software section, we will use the Arduino IDE program and the LABVIEW program to create the working conditions of the Dyno test program to test the performance of modified electric motorcycles.

Objective

เนื่องจากในปัจจุบันยานพาหนะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางไปไหนมาไหนของมนุษย์และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของมนุษย์นั้นมีมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลให้ความต้องการในการใช้ยานพาหนะมีมากขึ้นไปด้วย และยานพาหนะในปัจจุบัน โดนส่วนมาก คือรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถโดยสาร ซึ่งสารมากจะมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันทั้งสิ้นแต่ในปัจจุบันมีวิกฤตการณ์ที่ราคาน้ำมันแปรปรวนอย่างรวดเร็ว และมีราคาแพงมากขึ้น โครงการนี้จึงเล็งเห็นถึงพลังงานทดแทนซึ่งจะนำมาทดแทนการใช้ปริมาณน้ำมัน ซึ่งพลังงานที่ควรจะนำมาใช้ทดแทนควรเป็นพลังงานที่หาได้ง่าย มีราคาถูก ซึ่งได้คิดว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่ามาก อีกทั้งยังหาได้ง่าย และไม่มีปัญหาในเรื่องของมลพิษที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปนั้นปกติแล้วจะมีน้ำหนักมากและเมื่อนำมาให้เป็นพาหนะจำเป็นต้องใช้กำลังที่มาก เนื่องจากภาระจากน้ำหนักที่หนัก และอีกแง่หนึ่งอาจมองได้ว่าน้ำหนักพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์จะมีน้ำหนักที่สูงกว่า ใช้มอเตอร์เป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีในบางประเทศได้นำพาหนะที่ใช้ไฟฟ้านำมาใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยได้มีการนำมาใช้แล้วบ้างแต่ยังเป็นส่วนน้อย เนื่องจากติดปัญหาตรงที่ยังมีราคาแพงและ ยังไม่มีความรู้ หรือข้อมูลในตัวยานพาหนะเองโครงการนี้จึงมีความเห็นที่จะรณรงค์ให้คนทั่วไปหันมาประหยัดพลังงานน้ำมัน โดยการหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทน เพื่อทดแทนพลังงานน้ำมัน อีกทั้งยังช่วยทำให้ลดมลพิษจากไอเสียตามท้องถนนอีกด้วยอีกทั้งการทดสอบประสิทธิภาพสมรรถะของยานพาหนะก็เป็นสิ่งสำคัญโดยใช้วิธีการ Dyno Test เพื่อทดสอบ แรงม้า แรงบิด ความเร็วรอบ กระแสไฟฟ้าต่างๆในระบบ และปรับแต่งกำลังของยานพาหนะ

Project Members

ตะวัน สุทธิสถิตย์
TAWAN SUTTISATID

#นักศึกษา

Member
ทิชานนท์ เพ็ชรนาค
TICHANON PHETNAK

#นักศึกษา

Member
พงศกร บัวชื่น
PONGSAKORN BUOCHUEN

#นักศึกษา

Member
สุธรรม สัทธรรมสกุล
Sutham Satthamsakul

#อาจารย์

Advisor
ทวีพล ซื่อสัตย์
Taweepol Suesut

#อาจารย์

Co-advisor

Vote for this Innovation!

Loading...