Back

IIoT Edge Computing for SMEs to Smart Factory

IIoT Edge Computing สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสู่โรงงานอัจฉริยะ

@คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#Cluster 2024
#Industry 4.0
IIoT Edge Computing สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสู่โรงงานอัจฉริยะ

Details

This research is to develop a prototype of an Industrial IoT (IIoT) Edge Computing device for use in the industrial sector. Hardware consists of the Raspberry Pi Compute Module (CM4) processing board and expansion board with the built-in industry standard RS485 port. While software is the IoT Design program, which is a platform for developing industrial IoT systems to collect data from measuring instruments through network connections with No Code configuration and creating dashboard using drag and drop tools. The system can store, process, analyze, and present data in real-time. The device management, user management, and alarm notification are included in the system. The IIoT Edge Computing prototype can be practically applied in the industrial sector, including energy monitoring and analyzing system in the building, machine monitoring systems, and real-time process monitoring systems.

Objective

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ในประเทศให้สูงขึ้นอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยการขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง ตามแนวทางที่สอดคล้องกับ Industry 4.0 ที่เป็นการบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) เรียกว่า IoT สำหรับภาคอุตสาหกรรม หรือ Industrial IoT (IIoT) ที่ทำหน้าที่จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลจากเซนเซอร์หรือเครื่องมือวัดที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นโรงงานอัจฉริยะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และเป็นส่วนสำคัญให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางเศรษฐกิจของชาติ
ปัจจุบัน สำนักงานสถิติแห่งชาติประเมินว่า ประเทศไทยมีสถานประกอบการด้านการผลิตเพียง 2% จากทั้งหมด  453,617 แห่ง เท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและไปได้ไกลถึง Industry 4.0 โดยมากกว่าครึ่งของสถานประกอบการทั้งหมดอยู่ในขั้น Industry 2.0 และจัดอยู่ในกลุ่มของโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีความพร้อมในการนำ IIoT มาใช้งานน้อยกว่าโรงงานขนาดใหญ่ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในการลงทุน หรือขาดความเชื่อมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการพัฒนาและดูแลระบบ ดังนั้นสำหรับโรงงานที่มีงบประมาณจำกัด แต่มีความต้องการใช้ระบบ IIoT อย่างยั่งยืนและประหยัด
จากที่กล่าวมาข้างต้น การสร้างระบบ IIoT ในโรงงานด้วยงบประมาณจำกัด และด้วยบุคลากรในโรงงานเอง สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม IoT Design ที่เป็นแพลตฟอร์ม IIoT ที่สามารถเชื่อมต่อทุกอย่างในระบบเพื่อจัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลได้ในตัว ด้วยการตั้งค่าระบบได้อย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ (IIoT Edge Computing) ที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อนำสู่การพัฒนาสู่โรงงานอัจฉริยะได้ในอนาคต

Project Members

พรพิมล ฉายรัศมี
Pornpimon Chayratsami

#อาจารย์

Member
นนธวัช เวียงคำ
NONTAWACH WIANGKOM

#นักศึกษา

Member
วรวิทย์ สมหา
Worawit Somha

#อาจารย์

Member
ปิยะ จิตธรรมมาภิรมย์
Piya Jitthammapirom

#อาจารย์

Member

Vote for this Innovation!

Loading...