Back

High Precision Olfactory Display

เครื่องปล่อยกลิ่นความละเอียดสูง

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
เครื่องปล่อยกลิ่นความละเอียดสูง

Details

Olfactory display is a device that can release odors from odorants, can control odor intensities, and can blend odors. It can be used in many applications in food and beverage industry, cosmetic industry, spa, building, etc.

Objective

การปล่อยกลิ่นเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการทดสอบกลิ่นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเป็นการยากที่จะควบคุมความละเอียดของกลิ่นที่ปล่อย หรือผสมหลายกลิ่นเข้าด้วยกัน เครื่องมือที่สามารถควบคุมการปล่อยกลิ่นในลักษณะดังกล่าวได้จะช่วยแก้ปัญหานั้นได้ นอกจากนี้การปล่อยกลิ่นยังถูกใช้เพื่อปล่อยกลิ่นหอมทำให้ผ่อนคลายในสปาหรือในอาคาร อย่างไรก็ตามประสาทรับกลิ่นของมนุษย์นั้นเมื่อรับรู้กลิ่นเดิมเป็นระยะเวลาหนึ่งจะเกิดอาการจมูกชา ทำให้รับรู้กลิ่นนั้นไม่ได้อีก แม้ว่ากลิ่นนั้นจะยังมีอยู่ ด้วยเหตุนี้การมีเครื่องมือที่สามารถควบคุมการปล่อยหรือหยุดปล่อยกลิ่น และสามารถสลับไปปล่อยกลิ่นอื่นจะสามารถแก้ข้อจำกัดดังกล่าวได้

Project Members

ยศศิริ อาริยะกุล
Yossiri Ariyakul

#อาจารย์

Member

Vote for this Innovation!

Loading...