Back

Forecasting Models for the Number of Birth, Death, Migration In and Out of Thai Population.

ตัวแบบพยากรณ์จำนวนการเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออกของประชากรไทย

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Economy
ตัวแบบพยากรณ์จำนวนการเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออกของประชากรไทย

Details

-

Objective

ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนอัตราการเกิดที่ลดลง และสัดส่วนผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นและจำนวนประชากรในวัยทำงานลดลง ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประชากรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น ในขณะที่วัยทำงานมีสัดส่วนเท่าเดิมหรือลดน้อยลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ (กรมกิจการผู้สูงอายุ. 2564) และจากข้อมูลการย้ายออกจะเห็นได้ว่ามีอัตราการย้ายออกเพิ่มสูงขึ้น โดยการย้ายออกจากประเทศไทย เพื่อไปทำงาน เรียนต่อ ใช้ชีวิตหรือมีคู่ชีวิต หากมองให้ลึกลงไปในสาเหตุการย้ายออก จะพบว่ามีปัญหาทางสังคม ที่เป็นตัวกระตุ้นให้คนตัดสินใจย้ายออกจากประเทศไทย ไปเสาะแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ โดยหากมองในเชิงโครงสร้างถึงสาเหตุการย้ายออกของคนรุ่นใหม่ คือในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ไม่เอื้อให้อยู่ในประเทศ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายทำให้ดูแลครอบครัวไม่ได้  และการย้ายออกอาจทำให้เกิดสภาวะสมองไหล (Brian Drain) ซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบถึงสภาวะที่แรงงานทักษะสูงหรือคนเก่งในประเทศอพยพไปทำงานในต่างประเทศจำนวนมากและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในไทย (Karoonp. Chetpayark. 2565)
การย้ายออกจากประเทศไทยและอัตราการเกิดที่ลดลงมีผลกระทบต่อจำนวนแรงงานในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวัยแรงงานลดลง เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาการใช้แรงงานสูง ทำให้ต้องพึ่งแรงงานข้ามชาติหลายล้านคน เพื่อพยุงประเทศไทยให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป  รัฐบาลไทยจึงควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย โดยปรับโครงสร้างแรงงาน การศึกษา การพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงวัย และต้องเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่จะสามารถทำให้ผู้สูงวัยยังคงทำงานต่อไปได้อย่างสะดวก (ดร.นพวิชช์ เกษมทรัพย์. 2564)
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลการเกิดและข้อมูลการย้ายออกมีความสำคัญ ผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญในการพยากรณ์การเกิด การตาย การย้ายเข้า การย้ายออก เพื่อจะนำการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจในสภาวะสังคมสูงอายุในอนาคตทั้งในเรื่องการวางแผนค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ การยกระดับคุณภาพชีวิตหากเราสามารถวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยภาครัฐก็มีส่วนสำคัญในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

Project Members

กัลย์สุดา พันธุลี
KANSUDA PHANTHULEE

#นักศึกษา

Member
มาลิตา บุญมี
MALITA BOONMEE

#นักศึกษา

Member
สุภานัน ปัทมา
SUPANAN PATTAMA

#นักศึกษา

Member
สมศรี บัณฑิตวิไล
Somsri Banditvilai

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...