กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ศึกษาการใช้สารสกัดสาหร่ายชนิด Chaetomorpha sp. เพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพในการปลูกมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum)

study of seaweed Chaetomorpha sp. extraction as a organic fertilizer for tomato (Solanum lycopersicum)

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ศึกษาการใช้สารสกัดสาหร่ายชนิด Chaetomorpha sp. เพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพในการปลูกมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum)

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

ตุลธร พูลมหัจจะ
TULLATHORN POOLMAHATJA

#นักศึกษา

สมาชิก
ดุสิต เอื้ออำนวย
DUSIT AUE-UMNEOY

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด