กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ชุดขับเคลื่อนกระแสสลับสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทางขนาด 5 กิโลวัตต์

An AC Drive System for a 5 kW Doubly-Fed Induction Machine

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
ชุดขับเคลื่อนกระแสสลับสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทางขนาด 5 กิโลวัตต์

รายละเอียด

โครงงานนี้นําเสนอชุดขับเคลื่อนกระแสสลับฝั่งเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทางขนาด 5 กิโลวัตต์ โดยรายละเอียดของโครงงานนี้ครอบคลุมถึงการออกแบบสร้างชุดขับเคลื่อนกระแสสลับฝั่งเครื่องจักรกลไฟฟ้า และออกแบบการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ด้วยวิธีการควบคุมเวกเตอร์ในกรอบอ้างอิงฟลักซ์แม่เหล็กสเตเตอร์  ในส่วนของระบบควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ตระกูล STM32F4 โดยอาศัยการสื่อสารและรับสัญญาณคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ด้วยโปรโตคอล Modbus ผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม RS485

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบัน ราคาต้นทุนพลังงานที่สูงมากขึ้น และ ความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness) นำไปสู่ความตื่นตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปลงผันและกักเก็บพลังงาน รูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ราคาถูกลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทาง (Doubly-Fed Induction Machine: DFIM) จึงได้เข้ามามีบทบาทในเทคโนโลยีพลังงาน และระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสมัยใหม่ต่าง ๆ เช่น การ ขับเคลื่อนไฟฟ้า (Electric Propulsion) และการกำเนิดไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Sources: RES) ต่าง ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pumped-storage Hydropower Plant) และกังหันลม เป็นต้น
ด้วยคุณลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดกรงกระรอก (Squirrel Cage Induction Motor: SCIM) กล่าวคือโรเตอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเป็นแบบพันขดลวด (Wound Rotor) ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงวงจรโรเตอร์ได้ โดยการเชื่อมต่อผ่านแปรงถ่านที่สัมผัสกับแหวนลื่น ด้วยเหตุนี้ เมื่อทำการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับชนิดปรับค่าได้เข้าสู่วงจรโรเตอร์ จะทำให้สามารถ ควบคุมการขับเคลื่อน DFIM ในโหมดมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ความเร็วรอบใดๆ โดยปกติแล้วพิกัดกำลังของแหล่งจ่ายดังกล่าวจะถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่าพิกัดของเครื่องจักรกลไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณร้อยละ 30 ของพิกัดเครื่องจักรกลไฟฟ้า ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของ สวิตช์กำลัง และลดขนาดในการติดตั้งลงได้

ผู้จัดทำ

คุณากร โอวาท
KUNAKORN OWART

#นักศึกษา

สมาชิก
คณพศ ไชยมณีกร
KNAPOJ CHAIMANEKORN

#นักศึกษา

สมาชิก
กัญญ์ธรรม ถังทอง
KANTHAM THANGTHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
วรชาติ สุวรรณงาม
Warachart Suwan-ngam

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด