กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ปรับปรุงและพัฒนาชุดทดลองไฮดรอลิก

IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF A TWO-HYDRAULIC CYLINDER EXPERIMENTAL SETUP

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
ปรับปรุงและพัฒนาชุดทดลองไฮดรอลิก

รายละเอียด

ปรับปรุงและพัฒนาชุดทดลองไฮดรอลิกเพื่อศึกษาการทำงานของกระบอกสูบไฮดรอลิกแบ่งออกเป็น 4 การทดลอง 1.กำลังและประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิก 2.การต่อกระบอกสูบแบบขนาน 3.การต่อกระบอกสอบแบบอนุกรม 4.เปรียบเทียบการทำงานของข้อต่อสามทางและflow divider โดยควบคุมผ่านโปรแกรมLabview

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมต่างๆมีการใช้กระบอกสูบไฮดรอลิกจำนวนมาก เพราะเป็นระบบที่ให้กำลังสูงเมื่อเทียบกับขนาดและน้ำหนักของระบบอื่น แต่มีความไม่เป็นเชิงเส้นสูง และ มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน

ผู้จัดทำ

อัศวิน โพธิ์ถวิลเกียรติ์
AUSSAWIN PHOTHAWILKIAT

#นักศึกษา

สมาชิก
สุรศักดิ์ ทองจันทร์
SURASAK THONGCHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
จิรวัฒน์ จารุทัสสนี
JIRAWAT JARUTASSANEE

#นักศึกษา

สมาชิก
อุนนัต พิณโสภณ

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด