กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การประมาณราคากำแพงกันดิน

The Estimation of Retaining Wall

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Economy
การประมาณราคากำแพงกันดิน

รายละเอียด

โครงงานนี้ได้ทำการพัฒนาและต่อยอดโปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการประมาณราคาของกำแพงกันดินแบบคานยื่นและกำแพงกันดินแบบเสาเข็มแผ่นเสียบตามความสูงของดินถมระดับต่าง ช่วยคำนวณราคาวัสดุต่อหน่วย ในการประมาณราคาของกำแพงกันดินแต่ละชนิด และเพื่อหาความเหมาะสมในการก่อสร้างและความคุ้มค่าของงบประมาณงานก่อสร้างในพื้นที่ดินบริเวณนั้นๆ ส่งผลให้ทราบต้นทุนการก่อสร้างล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

เนื่องจากในปัจจุบันการก่อสร้างกำแพงกันดินเเต่ละพื้นที่ สภาพดินก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการออกแบบ งบประมาณในการก่อสร้างกำแพงกันดินให้มีความเหมาะสมในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาในการก่อสร้างราคางบประมาณต้นทุนในการก่อสร้าง เมื่อไม่คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว และหากเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบไม่ทราบถึงการประมาณต้นทุนล่วงหน้าในการก่อสร้างก็อาจทำให้เสียประโยชน์หลายๆอย่าง ซึ่งมีหลายครั้งที่ทางผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการต้องการทราบราคาต่อหน่วยเพื่อช่วยในการออกแบบ หากมีซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบและคาดการณ์ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดปัจจุบันได้ เช่น ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปหรือโปรแกรม Microsoft Excel ก็จะช่วยในการคำนวณวิเคราะห์การออกแบบกำแพงกันดินและประมาณราคาต้นทุนในการก่อสร้าง ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้จัดทำ

กฤษฎาพร ศรีพรรณ์
KRITSADAPORN SRIPARN

#นักศึกษา

สมาชิก
กวินทร์ วิตนากร
KAWIN VITANAKORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณฐวรรณ แก้วกูร
NATHAWAN KAEWKOON

#นักศึกษา

สมาชิก
สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
Somkiat Khwanpruk

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด