กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพันธนาการด้วยความสมบูรณ์แบบ

Bondage with perfection

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Digital Technology
การพันธนาการด้วยความสมบูรณ์แบบ

รายละเอียด

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับตัวตนภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่ยึดติดและหมกมุ่นเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ จากประสบการณ์ชีวิต และสภาพสังคมในปัจจุบันที่พยายามสร้างกรอบจำกัดความคิดและการกระทำของผู้คน ผ่านรูปแบบของสังคม โซเชียลมิเดีย และศีลธรรม โดยที่ผู้ปฏิบัติตามไม่อาจมีโอกาสแม้แต่จะตั้งคำถามหรือมีการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ตนต้องการ บั่นทอนความมั่นใจและคุณค่าของตน กดดันตัวเองให้พยายามไปให้ถึงมาตรฐานที่สังคมตั้งเอาไว้ โดยอาจหลงลืมถึงความเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถทำสิ่งใด ๆ ให้สมบูรณ์แบบพร้อมได้เสมอ
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้จัดทำออกมาในรูปแบบของ Durational Performance ด้วยการถักไหมพรมเป็นประจำทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งได้ผสมผสานความเป็นศิลปะร่วมไปด้วยกับการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อถ่ายทอดและแสดงออกถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างและความหมกมุ่นในความสมบูรณ์แบบผ่านตัวของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้นำเสนอผ่านวิดีโอที่บันทึกตลอดระยะเวลา 1 เดือน ร่วมด้วยกับชิ้นผลงานที่เป็นผลลัพธ์จากการแสดง Duratiomal performance 31 ชิ้น
ทั้งนี้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้เปิดกว้างให้ผู้คน สามารถตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ ตีความต่อยอดไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้ผลงานชุดนี้จะถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรงของข้าพเจ้า แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ในสังคมทั่วไป โดยไม่กำหนดความเป็นไปได้และสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับจากผลงานของข้าพเจ้า เพราะทุกคนล้วนแล้วมีประสบการณ์ และมีมุมมองที่แตกต่างกันในการรับรู้นั่นเอง 

วัตถุประสงค์

	ภายใต้สภาพสังคมที่ปลูกฝังภาพจำของการประสบความสำเร็จ การมีความสุข การมีชีวิตที่ดีและมั่นคงเอาไว้ในทุกย่างก้าวของชีวิตราวกับระเบียบแบบแผนที่ถูกบอกไว้เป็นตำราการเติบโตตั้งแต่เกิดจนตายนั้น ก่อให้เกิดเป็นอุดมคติของความสมบูรณ์แบบที่ไร้ที่ติ ทั้งยังมีค่านิยมของคนในสังคมที่โน้มเอียงจากเสียงของสังคมส่วนมากมาเป็นผลตอบรับที่เห็นได้ชัดเจน อย่างการถูกยอมรับจากสังคมจะได้รับการชื่นชม และการแตกต่างในสังคมจะถูกด้อยค่า ทั้งหมดที่กล่าวมากนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่พูดถึงการยึดติดในความสมบูรณ์แบบ พันธนาการตัวเองออกจากอิสรภาพของความสุข โดยลืมตระหนักว่า การที่เราไม่สมบูรณ์แบบนั้นเอง เราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดี

ผู้จัดทำ

กัญญ์นวิน อัมพรแสงทอง
KANNAWIN AMPORNSANGTONG

#นักศึกษา

สมาชิก
นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง
NITHIPHAT HOISANGTHONG

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด