กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ต้นแบบระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ฝึกฝนด้านความจําสําหรับการแทรกแซงผู้มีอาการภาวะถดถอยทางสมองด้วยเทคโนโลยี VR, AR

VR/AR-based Interventions Web Application Prototype for persons with Mild Cognitive Impairment

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
ต้นแบบระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ฝึกฝนด้านความจําสําหรับการแทรกแซงผู้มีอาการภาวะถดถอยทางสมองด้วยเทคโนโลยี VR, AR

รายละเอียด

ปัจจุบันภาวะสมองเสื่อมที่พบเจอได้ตามผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมากขึนซึ่งการมีภาวะสมองเสื่อมทําให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางสมองลดลงเช่น สับสนวันที่มีการตัดสินใจทีผิดพลาด ภาวะการถดถอยทางสมองคือภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม ผู้ที่มีภาวะถดถอยทางสมองจำเป็นต้องได้รับการบำบัด ด้วยการฝึกฝนและพัฒนาสมองอย่างสมํ่าเสมอ จะแก้ไขภาวะสมองถดถอยและชลอภาวะสมองเสื่อมได้ นวัตกรรมนี้จะเป็นตัวช่วยการฝึกฝนและบำบัดผู้ที่มีภาวะสมองถดถอย โดยใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) เข้ามาช่วยเหลือ และยังสามารถทดแทนความไม่สะดวกในเรื่องของการเข้าไปบำบัดที่โรงพยาบาล หรือลดสภาวะการที่ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมในสภาวะที่ผู้ป่วยต้องการระยะห่างทางสังคม

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันภาวะสมองเสื่อมที่พบเจอได้ตามผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมากขึนซึ่งการมีภาวะสมองเสื่อมทําให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางสมองลดลงเช่น สับสนวันที่มีการตัดสินใจทีผิดพลาด ภาวะการถดถอยทางสมองคือภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม หากมีการฝึกฝนและพัฒนาสมองอย่างสมํ่าเสมออาจช่วยแก้ไขภาวะสมองเสื่อมได้ซึ่งในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ในทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีเหล่านีสามารถสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หลากหลายให้กับผู้ป่วย ทั้งด้านการรับรู้ของผู้ป่วย การช่วยเรื่องความจํา และยังทําให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตอบโต้ตัวอย่างเช่น การซื้อสินค้าในโลกเสมือน การทําอาหารในโลกเสมือน การระบุเส้นทางภายในบ้าน รวมไปถึงการพบแพทย์ในโลกเสมือน การเข้ามาของเทคโนโลยีเหล่านีไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยแต่ยังมีประโยชน์ต่อบุคคลากรทางการแพทย์ที่จะสามารถพัฒนากิจกรรมในการบําบัดอาการภาวะถดถอยทางสมองรวมทั้งประหยัดเงินและเวลาเดินทางของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย จากปัญหาข้างต้น จึงนํามาซึ่งโครงงานนีที่จะพัฒนาระบบ VR/AR-based Interventions Web Application Prototype for persons with Mild Cognitive Impairment ด้วยเทคโนโลยี VR และ AR ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและลดความเสี่ยงในการเป็นสมองเสื่อมของผู้ป่วยและศึกษาประสิทธิภาพระหว่าง VR และ AR

ผู้จัดทำ

สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
Suvit Poomrittigul

#อาจารย์

สมาชิก
จิตริน อุทัยรัศมี
JITRIN UTHAIRASMEE

#นักศึกษา

สมาชิก
พีรดนย์ ฉันทมิตร์
PEERADON CHANTAMIT

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด