กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้

Portable EV Charger

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
เครื่องประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้

รายละเอียด

โปรเจคนี้นำเสนอการออกแบบระบบประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาออกแบบ Bi-directional CLLC DC-DC converter ให้สามารถทำงานควบคุมการจ่ายแรงดันได้ตามต้องการและเหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีช่วงแรงดันในการทำงานอยู่ที่ 200 V - 200 V ซึ่งได้ทำการจำลองการทำงานผ่านโปรแกรม Mathlab Simulink และนำผลการทดลองมาใช้ออกแบบอุปกรณ์ตัวเหนี่ยวนำ หม้อแปลงความถี่สูงและตัวเก็บประจุ

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาโลกร้อน อาทิ การใช้พลังงานถ่านหินทำให้เกิดมลพิษที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา อีกทั้ง
ความต้องการน้ำมันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายประเทศเริ่มมีการพัฒนาและใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

ผู้จัดทำ

วิทวัส คัตตะภา
WITTAWAT KATTAPA

#นักศึกษา

สมาชิก
ธชธร ฉุยฉาย
TOCHATORN CHUYCHAY

#นักศึกษา

สมาชิก
เนตรนภา ผลสันต์
NETNAPA PHOLSAN

#นักศึกษา

สมาชิก
เอเซีย ตติยากิตติ
ASIA TATIYAKITTI

#นักศึกษา

สมาชิก
สมภพ ผลไม้
Sompob Polmai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด