กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบและวางแผนรายวิชาเรียน

Website Development for Checking and Planning Student’s Courses

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบและวางแผนรายวิชาเรียน

รายละเอียด

ผลงานวิจัยนี้มีวัตุประสงค์หลักเพื่อลดปัญหาการลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนดในการจบการศึกษาและเพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ในการตรวจสอบรายวิชาเรียน โดยนำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มาใช้ประกอบการทำงานวิจัยครั้งนี้ ในการคำนวณเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษา (GPS) และเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPA) จะใช้การหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในส่วนการสร้างฐานข้อมูลได้นำโมเดลแนวคิดของฐานข้อมูล ER Diagram และ Normalization มาใช้ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Miro สำหรับการออกแบบฐานข้อมูล ในการสร้างฐานข้อมูลใช้เครื่องมือในการสร้างคือ MySQL ในการเขียนภาษาโปรแกรม SQL และใช้เครื่องมือ Figma ในการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ ในการสร้างเว็บไซต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์คือ Visual  Studio Code ในการเขียนภาษาโปรแกรม JavaScript HTMLและCSS
ผลการวิจัยในการพัฒนาเว็บไซต์ในการตรวจสอบรายวิชาพบว่า เว็บไซต์สามารถวางแผนการเรียนได้ เก็บค่าข้อมูลของผู้ใช้งานได้ คำนวณเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษา (GPS) และเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPA) ได้ แสดงข้อมูลรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ได้และแสดงข้อมูลติดต่อของอาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์ได้

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบัน การลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษายังพบปัญหาการเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิต ที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร และวิชาที่นักศึกษาจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียน ตามที่สถาบันกำหนด อาทิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมดวิชาเฉพาะ เช่น กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาบังคับเลือก ทำให้นักศึกษาจำนวนมากเกิดความสับสนในการลงทะเบียนเรียนว่าเรียนครบตามหลักสูตรที่สถาบันกำหนดหรือไม่ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้พบนักศึกษาบางส่วนเรียนไม่ครบตามหน่วยกิต และเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง อย่างไรก็ตามทางสถาบันได้ทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบวิชาเรียน และหนังสือหลักสูตรในการตรวจสอบวิชาเรียนควบคู่กัน แต่เนื่องจากในแต่ละหลักสูตรมีรายวิชาค่อนข้างมาก ทำให้ยากต่อการค้นหาแต่ละรายวิชาว่าอยู่ในหมวดใด จึงทำให้ในแต่ละปียังพบเจอปัญหาที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนจบได้ เพราะเรียนไม่ครบหน่วยกิตหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่ตามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด
เนื่องจากคณะผู้จัดทำเป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นหลักสูตรที่คณะผู้จัดทำได้ใช้ในการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขในหลักสูตรว่าต้องทำการเรียน 133 หน่วยกิต ได้แก่  ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ข.หมวดวิชาเฉพาะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ข.1 กลุ่มวิชาแกน ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ข.3 กลุ่มวิชาบังคับเลือก ข.4 กลุ่มวิชาเลือก โดยกลุ่มวิชาเลือกแบ่งเป็น ข.4.1 กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ข.4.2 กลุ่มวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ข.4.3 กลุ่มวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์สารสนเทศ ข.4.4 กลุ่มวิชาเลือกฝึกงาน ข.5 กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก และ ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ซึ่งในแต่ละหมวดหมู่ค่อนข้างมีหลายวิชา ทางคณะผู้จัดทำได้เกิดแนวคิดที่จะทำให้การตรวจสอบรายวิชาเรียนสะดวกและง่ายมากขึ้น
ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบรายวิชาเรียนตามหลักสูตรของสถาบัน เพื่อช่วยลดปัญหาความยุ่งยากในการตรวจสอบรายวิชาเรียน และช่วยวางแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา โดยเว็บไซต์จะมีการแบ่งหมวดหมู่รายวิชาเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และสามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละหมวดหมู่รายวิชาเรียนนักศึกษาลงทะเบียนครบหน่วยกิตหรือไม่ หรือถ้ายังไม่ครบตามหลักสูตรเว็บไซต์จะแจ้งรายวิชาที่ยังไม่ครบในหมวดหมู่นั้นให้ และเนื่องจากคณะผู้จัดทำเป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ในการศึกษา จึงได้นำหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มาใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายวิชาเรียน ตามหลักสูตรที่ทางสถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด

ผู้จัดทำ

สุภัสสรา สุอางคะวาทิน
SUPHATSARA SUARNGKHAWATHIN

#นักศึกษา

สมาชิก
พรชิตา ใจศิลป์
PORNCHITA JAISIN

#นักศึกษา

สมาชิก
พรรษนันท์ วิภพเจริญกุล
PATSANAN WIPOPCHAROENKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
จิรภัทร์ หยกรัตนศักดิ์
Jiraphat Yokrattanasak

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด