กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการออกแบบพัฒนาเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับแข่งขันกีฬาด้านความเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

Design and development of racing wheelchair for potential development of disable

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
โครงการออกแบบพัฒนาเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับแข่งขันกีฬาด้านความเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

รายละเอียด

อุปกรณ์กีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยและยังไม่มีกระบวนการออกแบบ ผลิต ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์กีฬาสำหรับผู้พิการ เป็นผลทำให้ต้องนำเข้าอุปกรณ์เหล่านี้จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง อีกทั้งยังหาอะไหล่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษายากรวมถึงยังประสบปัญหาด้านการกีดกันทางด้านเทคโนโลยีจากประเทศคู่แข่ง ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากในการสร้างกระบวนการออกแบบและสร้างต้นแบบเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

อุปกรณ์กีฬาคนพิการมีความสำคํญในการฝึกซ้อมและส่งผลต่อความสำเร็จในการแข่งขัน อุปกรณ์กีฬาสำหรับคนพิการเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบมาเป็นพิเศษมีความเฉพาะตัวให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของนักกีฬาแต่ละคน จากอดีตจนถึงปัจจุบันอุปกรณ์กีฬาที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนพิการในประเทศไทยยังมีจำนวน้อยและส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก เมื่อนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันจนสามารถชนะการแข่งขันในระดับนานาชาติมากขึ้น  ทำให้เริ่มมีการกีดกักอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจากต่างประเทศ ทำให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยขาดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์กีฬาสำหรับคนพิการที่มีประสิทธิภาพสูง
ดังนั้นการทำโครงการวิจัยนี้จึงเป็นโอกาสในการเริ่มต้นพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการชายไทยให้มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดขนาด ระยะของเก้าอี้ล้อเลื่อนให้เข้ากับสรีระทางกายภาพตามลักษณะความพิการของนักกีฬา มีน้ำหนักเบาเทียบเท่า หรือเบากว่าน้ำหนักของเก้าอี้ล้อเลื่อนที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ สามารถใช้ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ สามารถผลิตได้ภายในประเทศไทย

ผู้จัดทำ

ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง
Chaipipat Pokpong

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด