กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การใช้โปรแกรมสามมิติจำลองโรงเรือนร่วมกับอุปกรณ์ Hololens2: ระบบเซ็นเซอร์และพ่นไอน้ำในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ

Using a 3D greenhouse simulation program with the Hololens2 device: a sensor system and automatic steam spraying in the mushroom Greenhouse.

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Digital Technology
การใช้โปรแกรมสามมิติจำลองโรงเรือนร่วมกับอุปกรณ์ Hololens2: ระบบเซ็นเซอร์และพ่นไอน้ำในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ

รายละเอียด

ในโครงการนี้ นักเรียนได้สร้างระบบโรงเรือนเห็ดที่มีการออกแบบที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นต้นแบบ โดยการพัฒนาโปรแกรม Arduino IDE สำหรับการจำลองผ่านบอร์ด ESP-32 และนำเซนเซอร์มาควบคุมระบบ Sensor และการพ่นไอน้ำอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งของนักศึกษาปีที่2ด้วยการออกแบบผ่านโปรแกรมมายาเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบโฮโลเลนส์

ผู้จัดทำ

อลงกรณ์ กล่ำม่วง
ALONGKORN KLAMMUANG

#นักศึกษา

สมาชิก
พิชญุตม์ พลคณา
PITCHAYUT PONKANA

#นักศึกษา

สมาชิก
สุรสิทธิ์ แขนโคกกรวด
SURASIT KHAENKOGKROAD

#นักศึกษา

สมาชิก
ธราดล มานหมัด
TARADOL MANHMAD

#นักศึกษา

สมาชิก
วันเฉลิม พรหมศร
Wanchalerm Promsorn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด