กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจคัดกรองโรคไตด้วยมือถือ

Albumin Smart Test : Innovative device for screening of kidney disease by mobile phone

@คณะวิทยาศาสตร์

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจคัดกรองโรคไตด้วยมือถือ

รายละเอียด

อัลบูมินสมาร์ทเทสท์ เป็นนวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจคัดกรองโรคไตโดยการตรวจวัดโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะด้วยมือถือ ประกอบไปด้วย (1) ชุดภาชนะและน้ำยาทดสอบ ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับอัลบูมิน และ (2) โทรศัพท์มือถือที่ลงแอพพลิเคชันชื่อ “อัลบูมินสมาร์ทเทสท์” โดยขั้นตอนการตรวจวัดจะนำน้ำยาทดสอบหยดลงบนตัวอย่างปัสสาวะ อัลบูมินจะทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำยาทดสอบ แล้วใช้มือถือถ่ายรูปสีของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นแอพพลิเคชันจะประมวลผลภาพเพื่อเปลี่ยนความเข้มสีของผลิตภัณฑ์ให้เป็นความเข้มข้นของอัลบูมิน รายงานผลผ่านหน้าจอมือถือ การตรวจวัดเสร็จสิ้นภายใน 3 นาทีสามารถทดลองได้สะดวก รวดเร็ว ผู้ทดสอบทำได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

    อัลบูมิน (Albumin) คือโปรตีนชนิดหนึ่ง โดยทั่วไป จะไม่พบอัลบูมินในปัสสาวะ ยกเว้นในกรณีที่ไตทำงานผิดปกติ ซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นระยะเวลานาน หรือที่เรียกว่า "โรคไตจากเบาหวาน" (Diabetic nephropathy) จะพบ
อัลบูมินปนในปัสสาวะ ดังนั้น ปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะ (Urinary albumin) จึงสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การทำงานของไตในผู้ป่วยเบาหวานได้ โดยถ้าพบปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะที่เก็บภายใน 24 ชั่วโมง น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม จะถือว่าไตทำงานเป็นปกติ แต่ถ้าพบปริมาณอัลบูมินอยู่ในช่วงตั้งแต่ 30 ถึง 300 มิลลิกรัม จะจัดว่าไตทำงานผิดปกติในระยะแรก เรียกว่า "ภาวะไมโครอัลบูมินูเรีย" (Microalbuminuria) ซึ่งหากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะนี้ จะลดโอกาสเสี่ยงต่อภาวะไตวายเรื้อรังได้อย่างมาก
    วิธีการตรวจวัดระดับอัลบูมินในปัสสาวะในปัจจุบัน ทำโดยเก็บตัวอย่างปัสสาวะของผู้ป่วย ส่งไปที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล ถึงแม้จะให้ผลถูกต้องแม่นยำ หากแต่มีขั้นตอนในการวิเคราะห์หลายขั้นตอน ใช้เวลานานกว่าจะรู้ผล อีกทั้งเครื่องมือมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทำการทดสอบ ผู้ป่วยไม่สามารถวัดระดับอัลบูมินได้เอง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองปริมาณอัลบูมินที่ใช้ทดสอบนอกห้องปฏิบัติการได้ โดยควรเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการวินิจฉัยนอกห้องปฏิบัติการ หรือ ‘Point-of-care testing’
	  ในปัจจุบัน ชุดตรวจวัดอัลบูมินในปัสสาวะแบบภาคสนามที่มีจำหน่าย จะทำการทดสอบโดยจุ่มแถบตรวจวัดที่เคลือบด้วยน้ำยาซึ่งจะทำปฏิกิริยากับอัลบูมินในปัสสาวะ แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แถบสี โดยระดับความเข้มสีจะแปรผันกับปริมาณของอัลบูมินที่ต้องการตรวจวัด ถึงแม้จะใช้งานง่าย แต่มีข้อจำจัดคืออาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากเป็นการตรวจวัดด้วยสายตา การแปลผลอาจจะไม่ละเอียดพอ ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง อีกทั้งสีของปัสสาวะอาจรบกวนการทดสอบได้
	  เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีทดสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น จึงได้ประดิษฐ์ Albumin Smart Test สำหรับตรวจคัดกรองอัลบูมินในปัสสาวะโดยใช้โทรศัพท์มือถือขึ้น โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย รู้ผลเร็ว พกพาไปใช้ ณ ที่ใดก็ได้ และสามารถหักล้างการรบกวนจากสีของตัวอย่างปัสสาวะได้

ผู้จัดทำ

ณัฐวุฒิ เชิงชั้น
Nathawut Choengchan

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด