กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการเสนอแนะสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

INTERIOR ARCHITECTURAL DESIGN PROPOSAL PROJECT FOR NATIONAL INTELLIGENCE AGENCY (NIA)

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Smart City
โครงการเสนอแนะสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

รายละเอียด

สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติมีลักษณะเป็นหน่วยงานราชการ ที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง แข็งแรง แต่ขณะเดียวกันก็ควรจะต้องมีความทันสมัย เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่เท่าทันต่อยุคสมัย ทั้งยังต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันถูกจัดตั้งอยู่ที่วังปารุสกวันที่มีขนาดพื้นที่การใช้งานค่อนข้างคับแคบ ส่งผลต่อการทำงานที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยความสะดวกต่อพนักงาน โครงการนี้จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ภาพลักษณ์องค์กร ออกแบบตามหลักการสมัยใหม่นิยม (Modernism) ควบคู่ไปกับดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) ที่ให้ความสำคัญกับการสะท้อนภาพลักษณ์แบบ High tech โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตที่ดี และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกได้ตระหนักถึงความสำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยเน้นการคำนึงถึงวิถีชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ภายใต้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ได้รับการถ่ายทอดให้คนภายนอกสามารถรับรู้ได้ผ่านทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่มีพื้นที่ให้พนักงานได้โฟกัสกับการทำงาน และพื้นที่สันทนาการ (Work-Life Facilities) รวมถึงเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้ทำงานได้คล่องตัวจากทุกจุดของอาคารผ่านการระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยได้การรับรองโดยภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีสมาธิในการทำงาน ไม่รบกวนซึ่งกันและกัน และช่วยให้เกิดความราบรื่นโอกาสเกิดข้อผิดพลาดภายในองค์กรน้อยที่สุด ทั้งนี้ยังมีส่วนพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จะต้องถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ด้านประวัติศาสตร์และการข่าวรวมไปถึงสถานการณ์จริงที่ถูกจำลองให้เห็นภาพ ในลักษณะที่มีความน่าสนใจและทันสมัย พร้อมทั้งห้องประชุมและห้องรับรอง ซึ่งถือเป็นหน้าตาขององค์กรในการต้อนรับแขกจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะต้องถ่ายทอดอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักข่าวกรองแหง่ชาติและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำงานให้กับแขกผู้มาเยือนได้รับรู้นั้นเอง

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ตั้งอยู่ในเขตวังปารุสกวัน ซึ่งเป็นพื้นที่โบราณสถานและตั้งอยู่ภายในตัวเมืองหลวงใกล้เขตพระราชวัง ขนาดของโครงการจึงไม่ใหญ่ เหตุจากพื้นที่สำนักงานเดิมที่คับแคบ ทำให้มีโครงการย้ายสำนักงานแห่งใหม่ไปยัง พหลโยธิน ซ.3 

ขณะที่การทำงานของหน่วยราชการลับ มักถูกมองว่าเน้นการปฏิบัติการที่มีระเบียบเคร่งครัดและรักษาความปลอดภัย จนทำให้ละเลยคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังขาดพื้นที่สื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลภายนอกได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานการข่าวและภารกิจขององค์กรที่ชัดเจน

ลักษณะการทำงานของสำนักข่าวกรองมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลากรในประชาคมข่าวกรองให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาพการณ์ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการขีดความสามารถด้านกิจการข่าวกรองและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

ดังนั้นการมีพื้นที่สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตอบโจทย์ต่อยุคสมัย โดยคำนึงถึงกิจกรรมผ่อนคลายที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยให้บุคคลากรภายในหน่วยงานมีสุขภาวะที่ดี สร้างแรงกระตุ้นในการทำงานผลงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยยกมาตรฐานองค์กรให้เพิ่มขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือและดึงดูดบุคลากรใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาได้ 

ขณะเดียวกันก็สำนักข่าวกรองยังมีอีกพันธกิจ คือ การส่งเสริมและให้ความรู้กับภาคประชาชนในเรื่องความสำคัญของการข่าวที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นจึงควรมีพื้นที่เปิดสำหรับให้องค์กรได้สื่อสารกับบุคคลภายนอกอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์และส่วนการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะสื่อสารกับบุคคลภายนอกตามพันธกิจแล้ว ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและน่าเชื่อถือขององค์กรให้สังคมรับรู้ในวงกว้างได้อีกด้วย

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภายในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ วังปารุสกวัน ได้สะท้อนข้อคิดเห็นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ โดยกล่าวถึงหลักการทำงานที่ส่งผลถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้พื้นที่นั้นๆ เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เช่น ขนาดพื้นที่ พื้นที่สีเขียว การพักผ่อนหย่อนใจ (recreation area) รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการทำงาน จำพวกห้องสมุด ห้องดูวีดีโอ และพิพิธภัณฑ์ที่คุณภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไรนัก 

โดยหากมีการออกแบบปรับปรุงในทิศทางที่ถูกต้องที่ช่วยทำให้อัตลักษณ์องค์กรเด่นชัดขึ้น การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ถึงความสำคัญของ “สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ” ในทิศทางที่ดีและถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้

ผู้จัดทำ

เมลินญาน์ จรัสรวีสรณ์
MAYLINYA JARADRAWEESORN

#นักศึกษา

สมาชิก
กิตติธัช ชัยประสิทธิ์
kittitouch chaiprasit

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นรินทร์ เลิศอัศววิวัฒน์
Narin Lertasavavivat

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ญาณินทร์ รักวงศ์วาน
Yanin Rugwongwan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด