กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องฟอกอากาศหลักการไฟฟ้าสถิต

ELECTROSTATIC AIR CLEANER

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
เครื่องฟอกอากาศหลักการไฟฟ้าสถิต

รายละเอียด

ปัญหาภาวะฝุ่น PM 2.5 และปัญหาด้านฝุ่นละอองในอากาศ ทำให้เกิดความต้องการใช้เครื่องกรองอากาศเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันเครื่องกรองอากาศที่ใช้ในครัวเรือนมักใช้การกรองอากาศผ่านแผ่นกรองอากาศ ซึ่งเมื่อใช้เครื่องกรองอากาศไปในระยะเวลาหนึ่ง ต้องทำการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ เพราะแผ่นกรองอากาศดักจับฝุ่นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศในเครื่องกรองอากาศซึ่งควรเปลี่ยนทุก 3 ถึง 6 เดือนอีกทั้งยังไม่ควรใช้แผ่นกรองอากาศแผ่นเดิมนานเกิน 1 ถึง 2 ปี และจากการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศในเครื่องกรองอากาศบ่อย ส่งผลให้มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และสร้างขยะมากยิ่งขึ้น ปริญญานิพนธ์นี้จึงได้จัดทำการออกแบบ พัฒนา และทดสอบเครื่องฟอกอากาศโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตสำหรับกำจัดฝุ่นละอองในอากาศ โดยเครื่องกรองประกอบด้วยตัวตกตะกอนอนุภาคไฟฟ้าสถิต แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง และระบบควบคุมการไหลของอากาศ ระบบนี้พัดลมจะดึงอากาศเข้าสู่ระบบตัวเก็บอนุภาคไฟฟ้าสถิต สำหรับการอัดประจุและการตกตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศให้สะอาด ทดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาคด้วยวิธีการวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ โดยทำในห้องจำลองขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นนำค่าปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศก่อนและหลังการกรองอากาศไปหาประสิทธิภาพการตกตะกอน

วัตถุประสงค์

จากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันพบปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นอันตรายกับสภาพร่างกายของมนุษย์ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย บุคคลทั่วไปไม่ทราบถึงสภาพอากาศหรือปริมาณฝุ่นในบริเวณที่อาศัยอีกทั้งเครื่องกรองอากาศในปัจจุบันใช้แผ่นกรองอากาศที่มีระยะเวลาการใช้งานจำกัด โครงงานนี้จึงได้จัดทำเครื่องกรองอากาศหลักการไฟฟ้าสถิตที่สามารถใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ

ผู้จัดทำ

ธนพล เหมะชัย
THANAPHON HEMACHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
กัลยรัตน์ กรมกอง
KANYARAT KROMKONG

#นักศึกษา

สมาชิก
สุพิชฌาย์ ตะโหนด
SUPICHA TANODE

#นักศึกษา

สมาชิก
ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
Chuwong Phongcharoenpanich

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด