กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์จานและจานรองแก้วจากเส้นใยธรรมชาติ

Eco-friendly biplates and coaster product

@วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ผลิตภัณฑ์จานและจานรองแก้วจากเส้นใยธรรมชาติ

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเส้นใยธรรมชาติเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรผสมกับพอลิแลคติกแอซิด ได้ถูกผลิตและผ่านกรรมวิธีการผลิตออกมาในรูปแบบ
จานที่มีความแข็งแรง สามารถย่อยสลายในธรรมชาติ และได้รับมาตรฐาน ISO 17088
Specifications for compostable plastics
จุดเด่น
• ใช้เส้นใยธรรมชาติจากเส้นใยปาล์มน้ำมันผสมกับพอลิเมอร์ชีวภาพ
• ไม่ดูดซึมน้ำและมีความแข็งแรงสูง
• ผ่านมาตรฐานการสลายตัวเป็นปุ๋ยตามมาตรฐาน ISO 17088

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ผู้จัดทำ

ศิริวรรณ ศรีสังข์
Siriwan Stisang

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด