กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ฟาร์มหมุนเวียนน้ำอัจฉริยะ

Smart Aquaponics Farm

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#Cluster 2024
#Smart City
ฟาร์มหมุนเวียนน้ำอัจฉริยะ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมีหลายปัจจัยที่มีความสำคัญ ได้แก่ แสง น้ำ อากาศ อุณหภูมิ ค่า pH ระบบราก แร่ธาตุสารอาหาร และปัจจัยสภาพแวดล้อม เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช การควบคุมและปรับปรุงปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์ การทราบและการจัดการปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชในด้านการเกษตร ดังนั้นฟาร์มหมุนเวียนน้ำอัจฉริยะ (Smart Aquaponics Farm) เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มารวมรูปแบบการเกษตรแบบปลูกพืชและเลี้ยงปลา เน้นการใช้ IoT (Internet of Things) ในการควบคุมสภาพแวดล้อม โดยน้ำที่เกิดจากการเลี้ยงปลาเต็มไปด้วยของเสียและสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่ายของปลาที่อยู่ในรูปของแอมโมเนีย อาทิ แอมโมเนีย (NH3) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (F) เป็นต้น โดยสิ่งปฏิกูลของปลา จะถูกนำมาใช้เป็นปุ๋ยให้กับระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) ซึ่งเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายน้ำ โดยรากและจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณรากพืช จะใช้ธาตุอาหารเหล่านี้จากน้ำที่ย่อยปฏิกูลของปลามาเป็นธาตุอาหาร ระบบนี้ช่วยลดการใช้น้ำและปุ๋ย พลิกผันขยะเป็นทรัพยากรและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงทั้งในด้านพืช ทำให้เป็นระบบการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระบบ Hydroponic สำหรับการสร้างฟาร์มหมุนเวียนน้ำอัจฉริยะ (Smart Aquaponics Farm) 
2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ที่ปลูกด้วยระบบฟาร์มหมุนเวียนน้ำอัจฉริยะ (Smart Aquaponics Farm) และการปลูกตามธรรมชาติ

ผู้จัดทำ

ต้นตระกานต์ ใจเย็น
TONTRAKAN JAIYEN

#นักศึกษา

สมาชิก
ชิษณุชา อาจแก้ว
CHITSANUCHA ARDKAEW

#นักศึกษา

สมาชิก
อนันตา สินไชย
Ananta Sinchai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด