กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาระบบรับออร์เดอร์ธนาคารเลือด

Development of Blood Bank Information System

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
การพัฒนาระบบรับออร์เดอร์ธนาคารเลือด

รายละเอียด

บทความฉบับนี้นำเสนอถึงการเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
ในตำแหน่ง Full Stack Developer โดยเนื้อหารายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดของสถาน
ประกอบการ รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายรวมถึงรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ผลการ
ดำเนินงาน และผลสรุปของการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับ
มอบหมายให้พัฒนาระบบรับออเดอร์ธนาคารเลือด ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลผู้บริจาคเลือด การเก็บรักษาเลือด และ การใช้เลือดตามความต้องการของผู้รับบริการทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการธนาคารเลือด เน้นไปที่การพัฒนาระบบรับออเดอร์ที่มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการธนาคารเลือดและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและเลือดในงานทางการแพทย์

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันระบบการจัดการธนาคารเลือดในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและการทำงานที่ยุ่งยาก และไม่มีระบบที่เป็นระเบียบอย่างที่ควรจะเป็น แถมบางโรงพยาบาลไม่มีระบบสารสนเทศธนาคารเลือดเลย สิ่งนี้ทำให้ความสำคัญของงานนี้อยู่ที่การควบคุมและบริหารข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารเลือดในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีความเรียบง่ายและถูกจัดเรียงอย่างเหมาะสม และสามารถให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สามารถตรวจสอบกลุ่มเลือดของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในงานและลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์อีกด้วย แน่นอนว่าการเพิ่มความเรียบง่ายและการใช้เทคโนโลยีที่มีการตรวจสอบกลุ่มเลือดอัตโนมัติ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การลดความขัดแย้งและความซ้ำซ้อนในการจัดการข้อมูลยังสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการจัดส่งเลือดหรือในการตรวจสอบรายละเอียดของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในงานทางการแพทย์และสามารถมีผลต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วยได้ในระดับที่สูงขึ้น การปรับปรุงระบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากไม่เพียงแค่ในด้านความเร็วและความมีระเบียบของการทำงาน แต่ยังมีผลกระทบอย่างยิ่งในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการทางการแพทย์ในระดับที่สูงขึ้นด้วย

ผู้จัดทำ

ศรัณญ์ วิวัฒน์บวรวงษ์
SARUN VIWATBORVORNWONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิรสิทธิ์ โล่ห์ชนะจิต
Sirasit Lochanachit

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด