กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบทำนายและแสดงค่ากำลังสัญญาณรับสำหรับระบบโทรศัพท์มือถือ

Received Signal Strength Prediction and Visualization System for Mobile Communication System

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบทำนายและแสดงค่ากำลังสัญญาณรับสำหรับระบบโทรศัพท์มือถือ

รายละเอียด

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบการจัดทำระบบสำหรับทำนายและแสดงค่ากำลังของสัญญาณรับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนายค่ากำลังในพื้นที่ต่าง ๆ โดยผลของการทำนายจะแสดงบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ระบบที่พัฒนาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นระบบแสดงข้อมูลบนแผนที่ (Data Visualization) ซึ่งประกอบด้วยการระบุตำแหน่งของสถานีฐานแต่ละแห่ง ค่ากำลังของสัญญาณ และขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมของค่ากำลังของสัญญาณ ในส่วนที่สองจะเป็นระบบแสดงการทำนายค่ากำลังของสัญญาณ (Signal Strength Prediction) ซึ่งประกอบด้วยการเลือกสถานีฐาน การกำหนดค่าของสถานีฐาน และผลการทำนายค่ากำลังของสัญญาณ

วัตถุประสงค์

การสื่อสารไร้สายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญมากในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านระบบโทรศัพท์มือถือ การสื่อสารไร้สายทำให้เราสามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ระบบสื่อสารไร้สายมีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบอยู่เสมอเพื่อให้รองรับผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก
	ระบบโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นจากความต้องการในการปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารในโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สัญญาณโทรศัพท์มีความบกพร่อง เช่น การใช้งานในอาคารหรือพื้นที่ที่มีอุปสรรคในการส่งผ่านสัญญาณ
	ในโครงงานนี้ได้มีการพัฒนาระบบทำนายกำลังสัญญาณรับสำหรับระบบโทรศัพท์มือถือ (Received Signal Strength Prediction for Mobile Communication System) และจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงผลการทำนายค่ากำลังสัญญาณรับในขอบเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อตรวจสอบค่ากำลังของสัญญาณรับก่อนการติดตั้งสถานีฐานจริงและปรับปรุงพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อกำลังของสัญญาณ ทำให้ได้ค่ากำลังของสัญญาณที่ดีที่สุด

ผู้จัดทำ

ณัชลดา เหลืองทองเจริญ
NACHLADA LENGTHONGCHAROEN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัชชา พูนสุทธิพงศ์
NATCHA POONSUTTIPONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐิติรัตน์ เภรีภาศ
THITIRAT PHAREPHAT

#นักศึกษา

สมาชิก
เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์
Watid Phakphisut

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
Chuwong Phongcharoenpanich

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด