กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการศูนย์ศิลปะร่วมสมัยบางกอก

Bangkok Contemporary Art Center

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Smart City
โครงการศูนย์ศิลปะร่วมสมัยบางกอก

รายละเอียด

โครงการนี้เล็งเห็นโอกาสและความคิดเชิงสร้างสรรค์ของศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลายของประเทศไทยจึงต้องการทำโครงการที่มีการนำเสนอผลงานทางศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านศิลปะร่วมสมัย และยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทยทางศิลปะให้ครบวงจร ที่รองรับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และสามารถการแสดงงานศิลปะทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งเป็นพื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดโดยจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และมีการหมุนเวียนกิจกรรมต่างๆเพื่อความหลากหลายของผู้คนที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเมืองด้วยพื้นที่สาธารณะให้กับผู้คนตลอดจนเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์เมืองแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

วัตถุประสงค์

ความคิดเรื่องการมีหอศิลปสำหรับประชาชนในวงกว้างได้มีมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากในอดีตนโยบายภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนในการสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง และเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญา และ อารมณ์  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ สิ่งนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดในการออกแบบโครงการ เพื่อให้มีหอศิลปที่ทัดเทียมกับสากล และ ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งจุดของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้สังคมมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นทางเลือกเพื่อจรรโลงยกระดับจิตใจควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ และต้องการให้พื้นที่นี้ได้เกิดการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้คนผ่านผลงานงานศิลปะและเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดของทุกๆคน 

ผู้จัดทำ

ก้องชาญ ศรีจำนง
KONGCHAN SRIJAMNONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด