กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เทคโนโลยีไทรโบอิเล็กทริกสำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานและการใช้งานเป็นตัวรับรู้

Triboelectric Technology for energy harvesting and sensor applications

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
เทคโนโลยีไทรโบอิเล็กทริกสำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานและการใช้งานเป็นตัวรับรู้

รายละเอียด

ทีมวิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานกลจากสภาพแวดล้อมและแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สำเร็จ ทีมวิจัยพบว่าการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างของเหลวและวัสดุของแข็งในปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าไทรโบอิเล็กทริกเป็นปัจจัยหลักของอุปกรณ์ การค้นพบนี้นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ได้จากหยดน้ำ โดยน้ำ 1หยดสามารถสร้างความต่างศักย์ได้สูงถึง 100 V ให้กระแสไฟฟ้า 0.18A สามารถกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.72 mW/cm2 อุปกรณ์ต้นแบบนี้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหลอดไฟ LED ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและมีความคุ้มค่าทางด้านต้นทุน นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังสร้างอุปกรณ์ที่สามารถวัดระดับน้ำตาลในปัสสาวะได้ อุปกรณ์นี้เป็นทางเลือกของคนที่ต้องการตรวจปริมาณกลูโคสในร่างกายที่ไม่ต้องการตรวจโดยวิธิการเจาะเลือด ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวกและใช้เวลานาน อุปกรณ์ต้นแบบขนาดเล็กนี้เป็นอุปกรณ์วัดน้ำตาลเบื้องต้นและมีศักยภาพสูง ที่จะมีผลกระทบในด้านการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาของทีมนำเสนอศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีไทรโบอิเล็กทริกเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและยั่งยืน รวมถึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการก้าวหน้าในด้านการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

วัตถุประสงค์

พลังงานกลเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ และเป็นพลังงานที่ถูกปล่อยทิ้ง การเก็บเกี่ยวพลังงานนี้และเเปลงพลังงานให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ พลังงานกลสามารถเก็บเกี่ยวได้จากเทคโนโลยี 2 ชนิดคือ เพียโซอิเล็กทริก และไทรโบอิเล็กทริก โดยการเก็บเกี่ยวพลังงานกลจากไทรโบอิเล็กทริกได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก มีจุดเด่นคือ มีความยืดหยุ่นในการเลือกวัสดุที่จะมาทำอุปกรณ์ และ อุปกรณ์มีขนาดเล็กและยืดหยุ่นได้ โดยในงานวิจัยนี้ต้องการสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างของเหลวและวัสดุของแข็งในปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าไทรโบอิเล็กทริก โดยทีมวิจัยได้สร้างอุปกรณ์ที่สร้างกระแสไฟฟ้าได้จากหยดน้ำ นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังสร้างอุปกรณ์ที่สามารถวัดระดับน้ำตาลในปัสสาวะได้ โดยใช้พื้นฐานเดียวกัย อุปกรณ์นี้เป็นทางเลือกในการตรวจปริมาณกลูโคสในร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องเจาะเลือด ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวกและใช้เวลานาน อุปกรณ์ต้นแบบขนาดเล็กนี้เป็นอุปกรณ์วัดน้ำตาลเบื้องต้นและมีศักยภาพสูง

ผู้จัดทำ

นราธิป วิทยากร
Naratip Vittayakorn

#อาจารย์

สมาชิก
ทศพล เมลืองนนท์
Tosapol Maluangnont

#อาจารย์

สมาชิก
วรรณวิลัย วิทยากร
Wanwilai Vittayakorn

#อาจารย์

สมาชิก
รังสรรค์ เมืองเหลือ

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด