กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ทินไมนิ่ง รีสอร์ตแอนด์สปา จังหวัดระนอง

Interior Architectural Design Proposal Project For Tin Mining Resort&Spa, Ranong

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Industry 4.0
โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ทินไมนิ่ง รีสอร์ตแอนด์สปา จังหวัดระนอง

รายละเอียด

รีสอร์ตจากมรดกทางวัฒนธรรมเหมืองดีบุก ชุมชนหงาว จังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์

- สร้างภาพลักษณ์มุมมองแง่บวกให้แก่อุตสาหกรรมเหมืองแร่
- เกิดการพึ่งพากันและกันทางธุรกิจระหว่างรีสอร์ตและชุมชน

ผู้จัดทำ

พัฒน์สุดา เลาหปุญญารักษ์
PATSUDA LAOHAPUNYARAK

#นักศึกษา

สมาชิก
นรินทร์ เลิศอัศววิวัฒน์
Narin Lertasavavivat

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด