กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารอัจฉริยะในครัวเรือน

Household Smart Garbage Disposal

@วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

#Cluster 2024
#Smart City
เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารอัจฉริยะในครัวเรือน

รายละเอียด

นวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร กำจัดขยะอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีผสมกับกระบวนการทางชีวภาพ (natural biological treatment, NBT)  ที่มีโซลูชั่นสำหรับการเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นวัสดุมีคุณค่า จะถูกแปลงโดยนำเข้าสู่เครื่องแปลงขยะอินทรีย์เป็นดินอินทรีย์ ให้หมดไปภายใน 20-30 นาที ลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถแปรรูปเป็นปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน อาหารสัตว์ เป็นต้น การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยเครื่องจักรที่เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นดินอินทรีย์ ขยะอินทรีย์ที่ได้มาจากการเตรียมเข้าสู่กระบวนการจัดการ โดยจะมีจุลินทรีย์เข้ามาช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นและปัญหาน้ำที่มาพร้อมกับขยะ ระบบจะย่อยสลายขยะอินทรีย์และผสมส่วนผสมระหว่างของเสียกับจุลินทรีย์เพื่อสร้างสารปรับปรุงดินหรือดินอินทรีย์ สามารถใช้เป็นสารปรับปรุงดิน โดยผสมกับดินก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ สามารถเรียกได้ว่า "ขยะเป็นศูนย์" ตัวถังมีขนาดความจุตั้งแต่ 2 – 50 ลิตร เพื่อให้แหมาะสมกับครัวเรือนที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ลักษณะของเครื่องพกพาสะดวกและใช้งานง่ายตอบโจทย์ครอบครัวที่อยู่พื้นที่จำเพาะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันการมีอาหารเหลือทิ้งจำนวนมากถือเป็นการลงทุนที่ไร้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพราะแทนที่จะเป็นอาหารที่ผลิตออกมาจะส่งผลให้มนุษย์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลับถูกทิ้งร้างไปอย่างไร้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากทุกคนสามารถลดปริมาณอาหารที่สูญเปล่าได้ และบริโภคอาหารในอัตราส่วนเท่าเดิม อีกทั้งยังสามารถลดค่าอาหารในครัวเรือนได้อีกด้วย ยังส่งผลให้สัดส่วนอาหารในตลาดเพิ่มมากขึ้น และทำให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มลดลงอีกด้วย เมื่อราคาอาหารในตลาดลดลงจะส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงอาหารได้มากขึ้น นี่เป็นหนึ่งในวิธีสำคัญที่ระดับความมั่นคงทางอาหารของผู้คนบนโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 
จากเหตุผลดังกล่าวสิ่งที่โครงการพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการช่วยในด้านของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดเศษอาหารมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ อาหารที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่จะถูกกำจัดในหลุมฝังกลบ ซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงยิ่งขึ้น คาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 25 เท่า เป็นต้น นอกจากอาหารที่ทิ้งแล้วยังส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลกอีกด้วย การกำจัดอาหารเหล่านี้ยังทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร เช่น ทรัพยากรน้ำ ที่ดินทำกิน และแรงงาน

ผู้จัดทำ

สมชาย สอนสุภาพ
Somchai Sonsupap

#อาจารย์

สมาชิก
JINGMO WANG
JINGMO WANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ชัยวัฒน์ พรหมเพชร

#อาจารย์

สมาชิก
สามารถ ดีพิจารณ์

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด