กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โปรแกรมจำลองการวิเคราะห์ระดับสัญญาณการสื่อสารสำหรับดาวเทียมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์

LINK BUDGET ANALYSIS FOR SOFTWARE DEFINED SATALLITE SIMULATOR

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
โปรแกรมจำลองการวิเคราะห์ระดับสัญญาณการสื่อสารสำหรับดาวเทียมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์

รายละเอียด

ดาวเทียมความเร็วสูงที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (Software Defined High Throughput Satellite) เป็นเทคโนโลยีดาวเทียมที่สามารถปรับความถี่ กำลังส่ง ความกว้างของลำคลื่น รวมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ และปริมาณช่องสัญญาณในการให้บริการได้ โดยสามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลสูง แต่เนื่องจากดาวเทียมประเภทนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือที่รองรับเทคโนโลยีดาวเทียมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ ดังนั้นปริญญานิพนธ์นี้จึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบตามความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีความหลากหลาย โดยระบบจะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกคือ Front-endซึ่งประกอบไปด้วย การออกแบบ UX/UI และออกแบบพิกัดตำแหน่งของลำคลื่น ในส่วนที่สองคือ Back-end ซึ่งประกอบไปด้วยฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ และการคำนวณประสิทธิภาพของการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

ดาวเทียมบรอดแบนด์รุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแบบ Software Defined High Throughput Satellite (SD-HTS) ที่ย่านความถี่ Ku และ Ka ซึ่งมีแบนด์วิดท์ที่กว้างทำให้สามารถรองรับการสื่อสารความเร็วสูง หรือ อินเตอร์เน็ตจากดาวเทียมได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยน พื้นที่ ปริมาณช่องสัญญาณ รูปแบบการเข้ารหัสสัญญาณ เพื่อชดเชยค่าสัญญาณที่ถูกลดทอนให้ได้ค่าผลรวมของกำลังส่งสัญญาณที่มาถึงปลายทาง (Link Budget) ที่เหมาะสม  
ณ ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือที่จะรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงแบบ SD-HTS ได้ ซึ่งทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน 
SD-HTS ภายในประเทศเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือที่จำลองการใช้งานดาวเทียมที่สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น พลังงาน ความถี่ หรือ แบนด์วิดท์ เป็นต้น เพื่อสังเกตค่าผลรวมของกำลังส่งสัญญาณที่มาถึงปลายทาง (Link Budget) ที่แปรผันตามพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนไป ทำให้สามารถวิเคราะห์ภาพรวมในการใช้งานดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม

ผู้จัดทำ

ธนาเดช ตันไทย
THANADATE TUNTHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
กฤษณ์ชนะ อินทร์สุข
KITCHANA INSOOK

#นักศึกษา

สมาชิก
พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา
Peeramed Chodkaveekityada

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด