กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การเพาะเลี้ยงรากกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกเพื่อผลิตสารฟริเดลีน

Root culture of Cannabis sativa L. (hangkrarog) for friedelin production

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การเพาะเลี้ยงรากกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกเพื่อผลิตสารฟริเดลีน

รายละเอียด

งานวิจัยนี้ได้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณรากกัญชา โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและระบบไฮโดรโปนิกส์  ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีการเพาะเลี้ยงรากในความเข้มข้นอาหารและฮอร์โมนแตกต่างกัน  ในระบบโฮโดรโปนิกส์มีการเพาะเลี้ยงกัญชาในฮอร์โมน ความเข้มข้นฮอร์โมน และอัตราการให้อากาศแตกต่างกัน จากนั้นนำรากที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและระบบไฮโดรโปนิกส์มาทำการสกัดสารฟริเดลีน 

วัตถุประสงค์

กัญชา (Cannabis sativa L.) เป็นพืชสมุนไพรมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรค มักนิยมใช้ใบ ดอก ลำต้น ของต้นกัญชา ซึ่งรากเป็นส่วนที่เหลือทิ้ง โดยรากมีสารกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ เช่น ฟริเดลีน (กองการแพทย์ทางเลือก,2023) มีสรรพคุณทางยา เช่น ลดไข้ ลดไข้ ลดอาการอักเสบ ลดแผลในกระเพาะอาหาร (S.Santosh Kumar et al.,2023) จึงเพิ่มปริมาณรากกัญชาในระบบไฮโดรโปนิกส์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อสกัดสารฟริเดลีน

ผู้จัดทำ

โยษิตา สั่งสอน
YOSITA SANGSON

#นักศึกษา

สมาชิก
วรัญชนา บุญช่วยชู
WARUNCHANA BOONCHUYCHU

#นักศึกษา

สมาชิก
พนา โลหะทรัพย์ทวี
Pana Lohasupthawee

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด