กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อให้ความรู้เรื่องการลงทุน

Developing board games to provide knowledge about investing

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Digital Technology
การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อให้ความรู้เรื่องการลงทุน

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

มนุษย์มีบทบาทที่สำคัญ ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัยสี่ของมนุษย์ ดังนั้นการเกษตรจึงมีประโยชน์ และ ความสำคัญ ในปัจจุบัน การพัฒนาทางด้านเกษตร มีความหมายครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเกษตรกรรม  และระบบสังคมเกษตรอันได้แก่การเปลี่ยนจากระบบเพื่อยังชีพ (Subsistence) เป็นเกษตรธุรกิจ (Agri-business) และเกษตรอุตสาหกรรม (Agricultural Industrial หรือ Agro-Industrial) ด้วยการระดมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทุกชนิดทางธรรมชาติ (Mobilization and Utilization all natural resources) ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะหาเพิ่มเติมมาได้ (ไทยเกษตรศาสตร์,2565) ซึ่งการเกษตรนั่นก็ได้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เรียกว่า วิชาเกษตร(Agriculture) เป็นชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Biological Science) ซึ่งแยกออกเป็นศาสตร์หลายสาขา และมีแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรูปแบบโมดูล (Modular System) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของตนตามกลุ่มวิชาในลักษณะโมดูล (Module) (วิกิพีเดีย,2566) โดยบอร์ดเกมจัดเป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning (Game-based Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง และ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2565) ผู้วิจัยจึงเห็นความเหมาะสมที่จะนำบอร์ดเกมมาบูรณาการ การเรียนการสอนร่วมกันในรายวิชา ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรอย่างชาญฉลาด เนื้อหารายวิชาจะครอบคลุมนักศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร , สำนักงานบริหารหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการสมาร์ตฟาร์ม-วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (สองปริญญา) , สำนักงานบริหารหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีการเกษตรการออกแบบการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมงนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2566) ผู้วิจัยจึงสนใจ ศึกษาและออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา ‘Farmquest’ ซึ่งจะใช้ความรู้ด้านการลงทุนเกี่ยวกับเกษตร เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับวิชา ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนในขั้นตอนต่อไป

ผู้จัดทำ

ธนัชชา พูลทรัพย์
THANUTCHA POONSUB

#นักศึกษา

สมาชิก
ธันยารัตน์ อนันตยา
TANYARAT ANANTAYA

#นักศึกษา

สมาชิก
อภิวัฒน์ มีอุปการ
Apiwat Meoupphakarn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด