กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของเจ็ทอิสระและถังผสมสารแบบเจ็ท

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS SIMULATION FOR FREE JET AND JET MIXING TANK

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของเจ็ทอิสระและถังผสมสารแบบเจ็ท

รายละเอียด

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าคงที่ของแบบจำลองความปั่นป่วน C2 ของแบบจำลองความปั่นป่วน realizable k-epsilon ที่เหมาะสมสำหรับการจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของเจ็ตที่ปล่อยออกมาจากหัวฉีดแบบท่อยาว การจำลองการไหลของเจ็ตใช้โดเมนสองมิติแบบสมมาตรตามแนวแกน ผลการจำลองจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองอ้างอิงเพื่อหาค่าคงที่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ค่าคงที่ของแบบจำลองความปั่นป่วนที่เหมาะสมนี้จะถูกนำไปใช้ในการจำลองการไหลภายในถังผสมแบบเจ็ต

วัตถุประสงค์

เจ็ทเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมเคมี ประเภทการไหลนี้ถูกนำไปใช้ในหลายสาขา รวมถึงเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เครื่องอบแห้งด้วยสเปรย์ และการผสมสารเคมี นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการไหลเชิงปั่นป่วนและการสร้างโมเดลการไหลยังเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัยหลายคนในการทดลองและจำลอง ในการประยุกต์ใช้เจ็ท โมเดลความปั่นป่วนที่ใช้สองสมการเช่น k-epsilon และ k-omega ถูกใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากความเร็วและความแม่นยำในการทำนาย อย่างไรก็ตาม โมเดลสองสมการยังมีความผิดพลาดในการทำนายฟิลด์การไหลของเจ็ท ขึ้นอยู่กับการวิจัยของ Xu และ Antonia การทดลองถือเป็นหนึ่งในการศึกษาแรกที่วัดโปรไฟล์ความเร็วด้วยค่าReynoldสูงถึง 86,000 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรที่จำกัดในอดีตการทำนายรูปแบบการไหลผ่านท่อที่มีค่าReynoldสูงเป็นเรื่องท้าทาย แม้ในปัจจุบันการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการไหลของการไหลผ่านท่อที่มีค่าReynoldสูงไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก ดังนั้น การวิจัยของ Xu และ Antonia ใช้เทคนิคกลศาสตร์ของของเหลวสำหรับการคำนวณและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณและเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการคำนวณและการทดลองเพื่อค้นหารูปแบบการไหลของการไหลผ่านท่อที่มีค่าReynoldสูง ดังนั้น การวิจัยนี้พิจารณารูปแบบฟิลด์การไหลของหัวฉีดท่อยาวและสำรวจโมเดลการไหลเจ็ทที่เหมาะสมเป็นแนวทางสำหรับการศึกษารูปแบบฟิลด์การไหลของการไหลผ่านท่อยาวในอนาคต

ผู้จัดทำ

นันทวัฒน์ กัลยาศิลปิน
NANTHAWAT KULYASILPIN

#นักศึกษา

สมาชิก
โชติวิทย์ อินทร์งาม
CHOTIWIT INNTARANGAM

#นักศึกษา

สมาชิก
ธัชนันต์ สมานมูลย์
Thachanan Samanmulya

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
สันติ วัฒนานุสรณ์
Santi Wattananusorn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด