กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

สถานีวัดสภาพอากาศแบบ Real Time

Weather measure station (automatic) real time

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#Cluster 2024
#Smart City
สถานีวัดสภาพอากาศแบบ Real Time

รายละเอียด

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ใช้วัดและวิเคราะห์สภาพอากาศบริเวณโดยรอบ สจล. โดยชุดอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย เซนเซอร์วัดฝุ่น pm2.5  เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น  เซ็นเซอร์วัดคาร์บอนไดออกไซด์ และมีโมดูล GPS จากนั้นทำการส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านโครงข่าย LoRaWAN และเมื่อนำอุปกรณ์ไปติดตั้งที่รถโดยสาร ก็จะทราบตำแหน่งปัจจุบันของรถ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณที่รถโดยสารเคลื่อนที่  ทำให้ทราบสภาพอากาศบริเวณรอบ สจล.  จากนั้นทำการเก็บข้อมูลที่ได้ลงในฐานข้อมูล MySQL แสดงค่าบน Dashboard ด้วย Node-RED และใช้ Web Server ของ Laragon เพื่อที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลที่ได้ สามารถนำมาใช้เพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันนี้ สภาพอากาศถือเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เนื่องจากสภาพอากาศอาจส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆได้ง่ายรวมถึง ฝุ่น PM 2.5 ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจนอาจทำให้เจ็บป่วยได้ ดังนั้นการตรวจจับสภาพอากาศจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเราทราบว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไร มีความอันตรายต่อสุขภาพขนาดไหน จะทำให้เราสามารถรับมือต่อสภาพอากาศและสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยได้ ดังนั้นโครงงานนี้จึงต้องการสร้างอุปกรณ์ใช้วัดและวิเคราะห์สภาพอากาศบริเวณรอบ สจล. โดยจะทำการติดตั้งไว้ที่รถโดยสาร เวลารถเคลื่อนที่บริเวณรอบ สจล. ก็จะสามารถวัดสภาพอากาศบริเวณโดยรอบได้เพื่อให้บุคลากรใน สจล. สามารถรับรู้สภาพอากาศและสามารถรับมือได้เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของบุคลากร

ผู้จัดทำ

กรวิชญ์ ประเสริฐดี
KORRAWIT PRASERTDEE

#นักศึกษา

สมาชิก
กฤษณ์พิพัฒน์ ทองธรรมชาติ
KRITPHIPHAT THONGTAMMACHART

#นักศึกษา

สมาชิก
ปานวิทย์ ธุวะนุติ
Panwit Tuwanut

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด