กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่กราฟีนแพ็คจากแบตเตอรี่กราฟีน

DEVELOPING A BATTERY PACK PROTOTYPE FROM GRAPHENE BATTERY

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
การพัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่กราฟีนแพ็คจากแบตเตอรี่กราฟีน

รายละเอียด

โครงงานพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสามารถในการCharge/Dischargeของแบตเตอรี่กราฟีนเพื่อดูความเหมาะสมสำหรับการให้แรงดันไฟฟ้า และนำแบตเตอรี่กราฟีนมาต่อกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้กับโหลด

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันแบตเตอรี่ประเภทต่างๆถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ โดยที่แบตเตอรี่กราฟีนเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำกลับมาชาร์จได้ โดยสามารถอัดประจุไฟฟ้ากลับเข้าไปใหม่ได้หลังจากไฟฟ้าหมดแล้ว เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ทำแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปสภาพเดิมได้ด้วยการชาร์จไฟฟ้ากลับเข้าไปใหม่ด้วยอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า 
	กราไฟต์สามรถนำมาเป็นสารตั้งต้นของกราฟีนได้ซึ่งเป็นสารสำหรับทำแบตเตอรี่กราฟีน และกราไฟต์ยังเป็นสารที่มีอยู่รอบตัว หาง่ายและมีราคาถูก สามรถลดต้นทุนได้ 
	ซึ่งแบตเตอรี่กราฟีนเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และไม่ทำให้เกิดประกายไฟอีกด้วย ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบประสิทธิภาพของแบเตอรี่กราฟีน เพื่อที่ในอนาคตอาจจะสามารถนำแบตเตอรี่กราฟีนมาใช้แทนแบตเตอรี่ประเภทต่างๆได้

ผู้จัดทำ

ภีรภพ บุญจิตร
PHEERAPHOP BOONJIT

#นักศึกษา

สมาชิก
เชรษฐา รัตนพันธ์
Chesta Ruttanapun

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด