กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาปัญหางานก่อสร้างส่วนกลางของโครงการบ้านจัดสรร และแนวทางแก้ไข

THE STUDY OF PROBLEMS IN PUBILC SHAIRING AREAS OF HOUSING PROJECT CONSTRUCTION AND SOLUTIONS

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
การศึกษาปัญหางานก่อสร้างส่วนกลางของโครงการบ้านจัดสรร และแนวทางแก้ไข

รายละเอียด

จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างส่วนกลางของโครงการ อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังส่งมอบโครงการ ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทำได้หลายวิธี จึงเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาโครงการและวิศวกรในการหาวิธีที่เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดในแก้ไขปัญหา อ้างอิงตามกฎข้อบังคับที่มี อาทิกฎหมายจัดสรร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการส่งมอบงานก่อสร้างส่วนกลางของโครงการบ้านจัดสรร 2)  เพื่อศึกษาหาแนวทางป้องกัน และวิธแก้ไขปัญหา 3)  จัดทำคู่มือสำหรับการส่งมอบส่วนกลางของโครงการจัดสรร

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันโครงการหมู่บ้านจัดสรรจะมีพื้นที่ส่วนกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัย
ทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ พื้นที่สวน ฯลฯ และสาธารณูปโภคภายในโครงการ เช่น ถนน บ่อบำบัด ที่พักขยะ ฯลฯ ระยะเวลาการใช้งานสิ่งเหล่านี้ทำให้ส่วนกลางเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา หรือเกิดปัญหาการใช้งาน จนเกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง “ผู้พัฒนาโครงการ” และ “ผู้อยู่อาศัย”  
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างส่วนกลางของโครงการ อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังส่งมอบโครงการ ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทำได้หลายวิธี จึงเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาโครงการและวิศวกรในการหาวิธีที่เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดในแก้ไขปัญหา อ้างอิงตามกฎข้อบังคับที่มี อาทิกฎหมายจัดสรร โดยสาเหตุของงานก่อสร้างมักพบ 3 ประเภท
1. ระหว่างการก่อสร้าง
2. เครื่องจักร 
3. สิ่งแวดล้อมภายนอก แผ่นดินไหว หรือน้ำท่วม

ผู้จัดทำ

ชวนากร เอมโอษฐ์
CHAWANAKORN EM-OD

#นักศึกษา

สมาชิก
ทักษ์ดนัย บุญจวง
TAKDANAI BOONJUANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ดามิยาอ์ ผาติวยายาม
DAMIYA PATIWAYAYAM

#นักศึกษา

สมาชิก
สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
Somkiat Khwanpruk

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด