กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

Home Electrical Appliances Energy Consumption Recorder

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
เครื่องบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

รายละเอียด

การศึกษานี้กล่าวถึงกระบวนการสร้างเครื่องบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยระบบของเครื่องตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของฮาร์ดแวร์และส่วนของซอฟต์แวร์ ส่วนของฮาร์ดแวร์ คือ การต่อวงจรวัดพลังงานไฟฟ้า และส่วนของซอฟต์แวร์ คือ การเขียนโปรแกรมผ่าน Arduino IDE โดยมี PZEM-004T เป็นโมดูลที่วัดค่าการใช้พลังงาน ไฟฟ้า จากนั้นจะแสดงออกทางเอาต์พุตในรูปแบบที่กำหนดไว้ คือ OLED โดยจะทำการ วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยออกแบบระบบที่สามารถตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ว่ามีค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์มากน้อยเพียงใด หากมีค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป ก็จะสามารถรับรู้ได้และสามารถวางแผนแก้ไขอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น แล้วยังช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสียหายของอุปกรณ์ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายในการตรวจสอบประเมินค่าปริมาณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เพื่อสนับสนุนให้การวิเคราะห์ข้อมูลไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บันทึกค่าได้จะนำมาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ ต่อไป

ผู้จัดทำ

อรอนงค์ การไร่
ONANONG KARNRAI

#นักศึกษา

สมาชิก
พรเทพ วิจิตรโสภณ
PORNTHEP WIJITSOPHON

#นักศึกษา

สมาชิก
เพชรมณีกาญจน์ อุตตะมูลทนไทย
PHETMANEEKAN UTAMOOLTONTHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
จิรวัฒน์ ปานกลาง
JIRAWATH PARNKLANG

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด