กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ศูนย์กลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี @ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Innovative Oasis of Technology, EECd, Thailand

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Digital Technology
ศูนย์กลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี @ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

รายละเอียด

โครงการศูนย์กลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโครงการที่ผสมผสานทั้งธุรกิจดิจิตอล, การท่องเที่ยว, การเรียบรู้, และการวิจัย (Mixed-use) ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจภาคตะวันออกและประเทศไทยเติบโตด้วยแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในอนาคต โครงการนี้มีศักยภาพในการสร้างระบบนิเวศด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีให้เป็นที่ประจักษ์และยกระดับภาคเศรษฐกิจด้านดิจิตอลได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิตอลมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเป็นธุรกิจที่สำคัญในการส่งเสริมการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาขึ้นของประเทศในอนาคต

ผู้จัดทำ

กันติชา สีตา
KANTICHA SEETA

#นักศึกษา

สมาชิก
ปภพ ศรีสุตา
PAPHOB SRISUTA

#นักศึกษา

สมาชิก
ปรัตถกร โพธิ์ด้วง
PARUTTAKORN PHODUANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ภูมิ จารุวิริยะรุ่ง
POOMI JARUVIRIYARUNG

#นักศึกษา

สมาชิก
วสุธร พัฒนเมฆินทร์
WASUTORN PATANAMEKIN

#นักศึกษา

สมาชิก
อภิชาติ แซ่หลิว
APHICHAT SAELIU

#นักศึกษา

สมาชิก
พงศ์สันต์ สุวรรณะชฎ
Pongsant Suvarnnajata

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด