กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

วัสดุปลูกป๊อปเพอร์ไลท์ความพรุนสูงผลิตจากตะกอนดินอุตสาหกรรมเซรามิกส์

High-porosity Popperlite planting material from ceramics industrial waste

@คณะวิทยาศาสตร์

#Highlight 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
วัสดุปลูกป๊อปเพอร์ไลท์ความพรุนสูงผลิตจากตะกอนดินอุตสาหกรรมเซรามิกส์

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ “เม็ดดินเผา Popperlite” สำหรับใช้เป็นวัสดุเพาะปลูก เป็นการนำ waste ในลักษณะตะกอนดินที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Zero waste from the ground โดยเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามหลักการของ BCG Economy Model ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต่างๆ ตลอดวัฎจักรชีวิต และการนำวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งช่วยลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบความต้องการที่หลากหลาย และให้มีประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด อาทิเช่น เม็ดดินเผาที่มีปุ๋ยในตัว เม็ดดินเผาเคลือบกันเชื้อรา รวมถึงการประยุกต์ใช้เตาไมโครเวฟในการเผาเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานในการผลิต เป็นต้น

วัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์ “เม็ดดินเผา Popperlite” สำหรับใช้เป็นวัสดุเพาะปลูก เป็นการนำ waste ในลักษณะตะกอนดินที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Zero waste from the ground โดยเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามหลักการของ BCG Economy Model ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต่างๆ ตลอดวัฎจักรชีวิต และการนำวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งช่วยลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ผู้จัดทำ

เมตยา กิติวรรณ
Mettaya Kitiwan

#อาจารย์

สมาชิก
มนตรี หาญโก่ย
MONTREE HANKOY

#นักศึกษา

สมาชิก
ปนัดดา รุ่งเรือง
PANADDA RUNGRUENG

#นักศึกษา

สมาชิก
พชรพล ตัณฑวิรุฬห์
Phacharaphon Tunthawiroon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด