กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

แบบจำลองสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับสถาบันการเงิน

Interest Rate Swap Models for Financial Institutes

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Economy
แบบจำลองสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับสถาบันการเงิน

รายละเอียด

การจัดทำสหกิจศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ใช้อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้เช่าที่กู้กับสถาบันการเงิน (Loan Rate) สำหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐาน TFRS16  โดย TFRS16 เป็นหนึ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมาตรฐานของไทยนั้นมาจัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) TFRS16 กำหนดไว้ว่า ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าทุกสัญญา โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้เช่าที่กู้กับสถาบันการเงิน (Loan Rate) ที่ได้จากแบบจำลองสามารถนำไปหาค่าส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลและเอกชน (Spread Rate) หาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า (IBR)และ นำไปหาหนี้สินตามสัญญาเช่า ในลำดับถัดไปได้

วัตถุประสงค์

เนื่องจากผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจ ณ บริษัท  แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด(ABS) โดยได้ปฏิบัติงานในทีม Financial Valuation ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า ประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัท หรือ ของสินทรัพย์ต่างๆ และประเมินค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16) กำหนดไว้ว่า "ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันนั้น จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ให้ผู้เช่าต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า" หากผู้เช่ากู้เงินกับธนาคารโดยจ่ายดอกเบี้ยแบบดอกเบี้ยลอยตัว ต้องนำอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวมาแปลงให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ก่อน ด้วยวิธีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จึงจะสามารถคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าได้ โดยวิธีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ผู้จัดทำจึงได้จัดทำแบบจำลองสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับสถาบันการเงินนี้ขึ้น เพื่อลดเวลาและสะดวกต่อการนำข้อมูลอัตราดอกเบี้ยไปคำนวณหามูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า

ผู้จัดทำ

รัชพล คำเพ็ชร
RATCHAPHON KAMPETCH

#นักศึกษา

สมาชิก
ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
CHARTCHAI LEENAWONG

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด