กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ โดย POP

Financial Planning for retirement by POP

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ โดย POP

รายละเอียด

โปรเจคนี้เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยจะมีการสร้างเครื่องมือและการบริการที่ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินของบุคคลและวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละบุคคลในการเกษียณ

วัตถุประสงค์

In light of the challenges identified by the Thai Financial Planners Association or TFPA, we understand the pressing need, for an efficient solution to tackle the time-consuming process of collecting data and the complexities involved in generating advice. The current issues, such as the data collection process and the challenges faced in providing automated recommendations considering factors highlight an urgent call for an innovative approach.
Our drive for the Financial Engineering Project emerges from a dedication to revolutionizing the retirement planning experience. We envision a solution that not only eases the burden of collecting data but also facilitates advice generation seamlessly considering various factors. Our goal is to empower users to implement their retirement plans allowing for adjustments and easy modifications of visual representations.
The ultimate aim is to develop a platform that efficiently executes plans offering users flexibility in customizing and modifying representations without any hassle. By incorporating a database we can provide a view of financial data without relying on tedious manual input. Addressing these pain points will enable us to offer planners and users alike a tool that simplifies the planning process promoting a well-informed approach to retirement preparation.
In conclusion, our motivation is fueled by our desire to transform existing challenges into opportunities, for innovation and efficiency.
We see the Financial Engineering Project as a force, for bringing about transformation, in the field of retirement planning. Our ultimate goal is to improve the well-being and boost the confidence of individuals.

ผู้จัดทำ

อรนลิน สถาวรานนท์
ONNALIN SATAWARANON

#นักศึกษา

สมาชิก
ภัศพล อุประกูล
PASSAPON UPARAKOOL

#นักศึกษา

สมาชิก
พุฒิพงศ์ ชีวพิทักษ์ผล
PUTTIPONG CHEWAPITUKPON

#นักศึกษา

สมาชิก
อิสระ อนันตวราศิลป์
Isara Anantavrasilp

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด