กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การวิเคราะห์ค่าเกร์เดียนต์เวลาหน่วงชั้นไอโอโนสเฟียร์ของ GNSS หลายระบบโดยอาศัยค่า GIM และแบบจำลองโคลบุชาเหนือพื้นที่ประเทศไทย

Analysis of Ionospheric Delay Gradients of Multi-GNSSs Using GIM and Klobuchar model over Thailand region

@วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

#Highlight 2024
#Digital Technology
การวิเคราะห์ค่าเกร์เดียนต์เวลาหน่วงชั้นไอโอโนสเฟียร์ของ GNSS หลายระบบโดยอาศัยค่า GIM และแบบจำลองโคลบุชาเหนือพื้นที่ประเทศไทย

รายละเอียด

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีประมาณค่าเกรเดียนต์เวลาหน่วงชั้นไอโอโนสเฟียร์ (ionospheric delay gradient หรือ IDG) เพื่อที่จะตรวจจับค่าเกรเดียนต์ที่ผิดปกติของ multi-GNSSs (เช่น GPS, GLONASS, และ Galileo) ทั่วประเทศไทย เราใช้แบบจำลอง Klobuchar และแผนที่ชั้นบรรยากาศโลก (GIMs) เพื่อประมาณค่าเนื้อหาอิเล็กตรอนรวม (STEC) ที่ชัน ซึ่งเกรเดียนต์ที่สอดคล้องกันระหว่าง GNSS ที่กล่าวมาจะถูกประเมินโดยใช้ตัวรับฐานและข้อมูลโดรนแบบเรียลไทม์ kinematic (RTK) ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าค่า STEC ที่ประมาณไว้ใน GIMs ประเมินค่าที่สอดคล้องกันมากเกินไปจากโมเดล Klobuchar ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในเกรเดียนต์ที่ประมาณไว้ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การแปรผันของเกรเดียนต์ประเภทนี้ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบได้ เนื่องจากความแม่นยำที่จำกัดของการประมาณแบบจำลอง Klobuchar นอกจากนี้ ค่าความลาดชันของบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่ประเมินโดยดาวเทียมจีพีเอสยังสูงกว่ากลุ่มสัญญาณดาวเทียม GLONASS และ Galileo เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างสองตำแหน่งติดต่อกันของยานบินโรเวอร์ ซึ่งได้รับการประเมินอย่างแม่นยำโดยดาวเทียมจีพีเอสเมื่อเทียบกับข้อสังเกตของGLONASS และ Galileo ผลลัพธ์จากการศึกษานี้เน้นย้ำถึงประโยชน์ของการประมวลผลแบบ multi-GNSS เพื่อบรรเทาเกรเดียนต์ชั้นไอโอโนสเฟียร์ที่นำไปสู่การปรับปรุงการวางตำแหน่งที่แม่นยำภายใต้สภาวะชั้นไอโอโนสเฟียร์ที่แปรปรวน

วัตถุประสงค์

The ionospheric delay gradients (IDG) not only affect directly to the positioning accuracy of advanced technology, but also has the high impact on navigation and landing of aircraft. Hence, the IDG should be detected to identify the ionospheric irregularity event such as plasma bubble. Hence, this research has an idea to propose a method to estimate the IDG and use this operation as a precursor for navigation business and positioning enhancement of advanced technology.

ผู้จัดทำ

ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน์
Punyawi Jamjareegulgarn

#อาจารย์

สมาชิก
ภาคิน จิ้นจ้าย
PAKIN JINJAI

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด